Ju­dit har gjort en egen bak­bok

I ett stort hus i en li­ten by som he­ter Fåg­la­vik i Väs­ter­göt­land, bor ni­o­å­ri­ga Ju­dit Te­gelaar med sin fa­milj. Ju­dit har två dröm­mar: att bli rymd­fors­ka­re och att få ba­ka. En bra bör­jan för att nå en av si­na dröm­mar, är att skri­va en egen muf­fins­bok. Det h

Rädda Djuren - - Knep & Knåp - Text och fo­to: Jen­ny Luks

Ka­ro­li­na har skri­vit över tio böc­ker om ve­gans­ka ka­kor och tår­tor. Att tes­ta och ba­ka eg­na ka­kor, är själv­klart för Ju­dit. Hon tar vant fram en bun­ke, mjöl, mar­ga­rin, soc­ker och hav­re­mjölk och stäl­ler allt på det sto­ra köks­bor­det.

Mam­ma Ka­ro­li­na har en stor sam­ling med re­cept, men Ju­dit tycker än­då det är ro­ligt att tes­ta själv och ta fram helt eg­na re­cept.

– Det var mam­mas för­slag att jag skul­le skri­va en egen bok. Hon har hjälpt till, men det är jag som valt ut re­cep­ten och be­stämt hur boken ska se ut. Till ex­em­pel är det vik­tigt att bokens rygg har en spi­ral så att man kan blädd­ra lät­ta­re. Och att man ska kun­na klad­da på den, sä­ger Ju­dit och häl­ler hav­re­mjölk i bun­ken.

Boken he­ter ”Muf­fins – ut­an ägg och komjölk”.

Al­la re­cept är helt ve­gans­ka och in­ne­hål­ler inga in­gre­di­en­ser från djur.

Boken är färg­glad och en blir lätt på gott hu­mör när en tit­tar i den. Det finns nio oli­ka muf­finsre­cept och så en mas­sa frostin­gre­cept.

– Muf­fins är väl­digt en­kelt och pas­sar för barn att ba­ka. Det vik­ti­ga när man gör en bok för barn är att va­ra jät­te­tyd­lig. Man kan in­te ba­ra skri­va ”ta ut ka­kan när den känns klar” ut­an man mås­te be­skri­va allt väl­digt noga, sä­ger Ju­dit.

I bokens in­led­ning finns en mas­sa tips på sa­ker som en kan tän­ka på. Det är allt­i­från hur en blan­dar sme­ten och hur ug­nen fun­ge­rar, till be­skriv­ning­ar av oli­ka in­gre­di­en­ser och vil­ka red­skap som be­hövs. En spe­ci­ell muf­fins­plåt är till ex­em­pel väl­digt bra att ha, om en vill ha fin form på si­na muf­fins.

Me­dan vi pra­tar äter vi körs­bärspaj som Ka­ro­li­na har ba­kat. Hon äls­kar körs­bär och pra­tar länge om oli­ka sor­ter. Själv­klart ska det va­ra gräd­de till pa­jen och hon vis­par den snabbt med sin fi­na el­visp. Gräd­den är gjord på so­ja och sma­kar rik­tigt bra till pa­jen.

Ju­dit vet in­te rik­tigt vad hen­nes bak­ning ska bli den­na gång. ”Det får vi se” är hen­nes kom­men­tar. Ska­pargläd­jen är stor och hon ser ut att tri­vas vid bun­ken.

– Mi­na eg­na fa­vo­ri­ter är ba­nan­muf­fins. Och mörk cho­klad- och bär­muf­fins. Jag tycker in­te så myc­ket om frosting, be­rät­tar Ju­dit.

Frosting­en, som en kan sprit­sa på muf­fin­sar­na, ser i al­la fall rik­tigt god ut på bil­der­na. I boken finns re­cept på cho­klad­frosting, jord­nöts­frosting, ko­kos­frosting och an­nat gott.

Mam­ma Ka­ro­li­na hål­ler just nu på med en stor bok där hon sam­lat al­la klas­sis­ka ka­kor. Ju­dit skul­le gär­na vil­ja gö­ra en lik­nan­de bok för barn, med cho­klad­bol­lar, ka­nel­bul­lar, soc­kerka­ka, kär­leks­mums och and­ra ka­kor som de fles­ta kän­ner igen. Och med choco­la­te chip coo­ki­es och damm­su­ga­re, som är Ju­dits fa­vo­ri­ter.

När det är dags att åka hem från Fåg­la­vik är Ju­dit in­te rik­tigt klar med sin ka­ka, så det hinns in­te att provsma­ka. Men nå­got gott blir det all­de­les sä­kert. Ju­dit har tips till den som vill bör­ja ba­ka.

– Även om det blir fel, kan man tes­ta igen. Man får in­te ge upp ut­an det är ba­ra att öva, sä­ger Ju­dit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.