Pip­pi på fåg­lar

Rädda Djuren - - Knep & Knåp - Text: Ju­lia Thim­berg Sil­fwer­ling

Skräc­kin­ja­gan­de du­vor?

Förr trod­de många att al­la di­no­sau­ri­er var jät­testo­ra öd­lor, men nya fos­si­ler och ske­lett­de­lar som har hit­tats be­vi­sar att di­no­sau­ri­er så som Ty­ran­no­saurus Rex och Ve­lo­ci­rap­tor fak­tiskt är släkt med van­li­ga du­vor. Det finns in­te många lik­he­ter mel­lan vå­ra fåg­lar idag och de­ras för­fä­der för många mil­jo­ner år se­dan, men fors­ka­re tror att di­no­sau­ri­er­na blev mer och mer få­gel­li­ka när de mins­ka­de i stor­lek och flyt­ta­de upp i trä­den för att hit­ta mat och skydd från rov­djur. Många di­no­sau­ri­e­ar­ter ha­de dess­utom fjäd­rar, pre­cis som fåg­lar­na idag har. Hur tror du att fåg­lar­na kom­mer att se ut i fram­ti­den?

Re­na mu­si­kalar­tis­ter­na

Ge­nom att gå ut i sko­gen (el­ler kanske ba­ra stå i en träd­gård) och lyss­na, så kan du hö­ra mas­sa oli­ka få­gelsång­er och lä­ten, spe­ci­ellt på vå­ren då fåg­lar­na i Sve­ri­ge är så gla­da över att byg­ga bon och läg­ga ägg. De oli­ka lä­te­na och sång­en är fåg­lar­nas eget språk och de an­vän­der oli­ka me­lo­di­er för att ro­pa på, im­po­ne­ra på el­ler var­na varand­ra. Var­je få­gel­art har någ­ra ty­pis­ka lä­ten och ge­nom att lä­ra dig vil­ka de lä­te­na är kan du ve­ta vil­ka fåg­lar som finns i när­he­ten.

På få­gelsång.se kan du lyss­na på in­spe­la­de få­gelsång­er och lä­ra dig hur de van­li­gas­te fåg­lar­na i Sve­ri­ge lå­ter.

=

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.