Få­gelägg…

Rädda Djuren - - Knep & Knåp -

är en otro­lig ”upp­fin­ning” av na­tu­ren, en av de mest otro­li­ga som finns! In­ne i äg­get lig­ger kyck­ling­en el­ler få­gel­l­ung­en i vat­ten, men de an­das sy­re som kom­mer in ge­nom det myc­ket spe­ci­el­la äggska­let. Ska­let lå­ter näm­li­gen sy­re kom­ma in, men ing­et vat­ten kom­mer ut. När kyck­ling­en är re­do att kläc­kas hac­kar den hål på ”på­sen” med vat­ten som den lig­ger i och an­das si­na förs­ta rik­ti­ga an­de­tag i en li­ten luft­bubb­la in­ne i äg­get. Se­dan hac­kar den sö­der ska­let och tit­tar fram i sitt bo.

Väl­digt smart grej!Kyck­ling­ar kan ock­så pra­ta med sin mam­ma äggska­let. De pi­per näm­li­gen ge­nom in­nan till varand­ra kyck­ling­en re­dan kläckts. Vad tror du de sä­ger då?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.