Vinn Ju­dits bak­bok!

Rädda Djuren - - Knep & Knåp -

Vi tävlar ut tre ex­em­plar av Ju­dits egen bak­bok ”Muf­fins – ut­an ägg och komjölk”.

Boken är full av enk­la re­cept på muf­fins som är gjor­da ut­an ägg och komjölk, och enk­la frosting­ar som pas­sar till. Vad sägs om ci­tron­muf­fins el­ler pep­par­kaksmuf­fins, kanske med jord­nöts­frosting el­ler ko­kos­frosting på?

För att va­ra med och täv­la ska du sva­ra på tre frå­gor:

- Hur många muf­finsre­cept in­ne­hål­ler boken?

- Vad är bra att ha för att få en fin form på si­na muf­fins?

- Vil­ken är Ju­dits egen fa­vo­rit­muf­fins?

Skic­ka in di­na svar på www.räd­da­dju­ren.se/täv­ling så är du med i täv­ling­en.

Ur Ju­dits för­ord till boken

Det här är min förs­ta bok och den hand­lar om att ba­ka muf­fins. Re­cep­ten är ut­an ägg och komjölk för att jag är ve­gan. Jag tycker att det är bra att va­ra ve­gan för då dö­dar el­ler plå­gar man inga djur. Jag vill hjäl­pa till att få al­la att in­se att det är lätt att va­ra ve­gan. Om du ock­så vill se och kanske vi­sa and­ra hur lätt och gott det är att ba­ka ut­an ägg och komjölk hop­pas jag att boken hjäl­per dig.

Tre vinnare vin­ner en bok var och täv­ling­en av­slu­tas den 21 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.