Klok gam­mal al­ba­tross

Rädda Djuren - - Knep & Knåp -

Den älds­ta vil­da få­geln i värl­den som vi män­ni­skor kän­ner till är al­ba­tros­sen Wis­dom. Hon föd­des år 1951, blev ring­märkt 1956 och släpp­tes se­dan ut i det vil­da igen. Att ring­mär­kas be­ty­der att få­geln får en li­ten ring runt ena fo­ten som män­ni­skor sät­ter dit, det görs för att vi ska kun­na lä­ra oss mer om vil­da fåg­lar och se hur oli­ka få­gel­ar­ter har det. Wis­dom le­ver gott i det vil­da än, hon tros ha upp­fost­rat mel­lan 30 och 35 al­ba­tross­ung­ar hit­tills i sitt liv och fick sin se­nas­te unge ti­di­ga­re i år, 67 år gam­mal. Med hjälp av ring­märk­ning­en har det re­gi­stre­rats att Wis­dom flu­git över 480 000 mil un­der sitt liv, det är mer än 100 varv runt jor­den!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.