Få­gel med in­byggd air con­di­tion?

Rädda Djuren - - Knep & Knåp -

Tu­ka­nen (som är om­slags­få­geln på det här num­ret) har en väl­digt stor och färg­glad näbb, fak­tiskt den störs­ta näb­ben av al­la fåg­lar i för­hål­lan­de till sin stor­lek. Som tur är så väger in­te näb­ben så myc­ket ef­tersom den är gans­ka tunn.

Jät­tenäb­ben är prak­tisk på fle­ra oli­ka sätt. Den hjäl­per tu­ka­nen att kom­ma åt fruk­ter som ha­de va­rit svå­ra att nå ut­an näb­ben, till ex­em­pel fruk­ter på gre­nar som in­te är tjoc­ka nog att kla­ra av få­gelns vikt. Ef­tersom näb­ben är så stor och har så star­ka fär­ger så skräms ibland and­ra djur av den, vil­ket är bra för tu­ka­nen. En vill ju in­te brå­ka med en så hård näbb, el­ler hur?

Men den kanske coo­las­te gre­jen är att tu­ka­nens näbb fun­ge­rar som en ky­lan­lägg­ning. Fors­kar­na tror att det är de yt­li­ga blod­kär­len i näb­ben som gör att tu­ka­nen kan sän­ka sin kropps­tem­pe­ra­tur när de ska so­va. När tu­ka­nen so­ver så göm­mer den den sto­ra näb­ben på ryg­gen un­der ving­ar­na och stjärt­fjäd­rar­na. Gul­ligt va?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.