Det sit­ter i näb­ben

Rädda Djuren - - Knep & Knåp -

Har du tänkt på nå­gon gång att oli­ka fåg­lar har väl­digt oli­ka näb­bar? Det be­ror på att de äter så oli­ka sa­ker, så ge­nom att tit­ta på en få­gels näbb kan du kanske lis­ta ut vad de bru­kar äta.

Ploc­kar ut frön

Kors­näbb – vass näbb med kor­sa­de spet­sar som är per­fekt för att få ut frön från krång­li­ga stäl­len.

Äter helst kött

Örn – kraf­tig, böjd näbb med vass spets för att ja­ga and­ra djur och äta de­ras kött.

Hac­kar fram in­sek­ter

Hack­spett – stark och gans­ka lång näbb som pas­sar per­fekt för att hac­ka i träd och grä­va ef­ter in­sek­ter med.

Su­ger i sig nek­tar

Ko­li­bri – lång, väl­digt smal näbb för att kom­ma åt nek­tar in­u­ti blom­mor.

Kros­sar frön

Tal­goxe - Kort, kraf­tig näbb, per­fekt för att äta frön som är lät­ta att kom­ma åt men som kan va­ra hår­da.

Fis­kar från luf­ten

Kungs­fis­ka­re – lång­smal och spet­sig, vass näbb för att kun­na ploc­ka upp fisk sam­ti­digt som den fly­ger över vatt­net.

Sam­lar fisk i näb­ben

Pe­li­kan – Lång näbb med en stretchig fic­ka som är per­fekt när den fång­ar myc­ket fisk på en gång.

Smas­kar på in­sek­ter

Röd­ha­ke – kort, spet­sig, vass näbb för att äta in­sek­ter på bäs­ta sätt.

En få­gel med väl­digt spe­ci­ell näbb är svärd­näb­ben, en sorts ko­li­bri med ex­tra lång näbb som är top­pen för att nå ner till nek­tarn i dju­pa blom­mor med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.