Hal­lå där Ve­go_­si­dan!

Rädda Djuren - - Knep & Knåp - Text: Ju­lia Thim­berg Sil­fwer­ling

@ve­go_­si­dan är ett in­stagram­kon­to som star­ta­des i de­cem­ber 2017 av kom­pi­sar­na Maj­ken, Jan­ne och Dex­ter som al­la är 11 år och bor ut­an­för Stock­holm. Maj­ken och Dex­ter är ve­ge­ta­ri­a­ner se­dan låg­sta­di­et och Jan­ne gick från ve­ge­ta­ri­an till ve­gan i feb­ru­a­ri i år. De­ras in­stagram­kon­to har över 360 föl­ja­re och de läg­ger upp allt från var­dags­bil­der till mat­bil­der på god ve­go­mat och ro­li­ga sket­cher om hur det är att va­ra ve­go till ex­em­pel.

Gäng­et från @ve­go_­si­dan kom­mer att dy­ka upp här i Klubb­nytt då och då fram­ö­ver, så nu är det dags att lä­ra kän­na dem li­te bätt­re!

Hal­lå där, @ve­go_­si­dan! Hur länge har ni känt varand­ra?

Maj­ken: Sen da­gis, sen vi var un­ge­fär 1-2 år, så gans­ka länge. Jan­ne: Vi har typ gått i sam­ma klass, el­ler till­sam­mans, he­la li­vet.

Ni har ju al­la slu­tat äta kött för dju­rens skull, hur tyck­te ni att det var att änd­ra era mat­va­nor? Dex­ter: In­te så svårt. Jag tyck­te det var gans­ka äck­ligt med kött när jag för­stod hur de gjor­de köt­tet. Jan­ne: Jag tyck­te det var gans­ka lätt att bli ve­gan. Jag vil­le först tes­ta en vec­ka för att se hur det var. Det gick bra så då blev jag ve­gan.

Var­för är det vik­tigt för er? Dex­ter: Jag gil­lar djur och tycker att det är vik­tigt att de in­te plå­gas Jan­ne: Det är bätt­re för mil­jön, häl­san och dju­ren, för all­ting egent­li­gen.

Bru­kar ni in­spi­re­ra and­ra att äta mer ve­go? Maj­ken: Vi har för­sökt, många tror att det är svårt att bli ve­ge­ta­ri­an och det kan kän­nas svårt, men det är in­te. Jan­ne: Det finns ju så myc­ket gott att er­sät­ta med.

Hur kom ni på idén med att gö­ra ett in­stagram­kon­to? Maj­ken: Vi ha­de i upp­gift i sko­lan att gö­ra en tid­ning, så då be­stäm­de vi oss för att gö­ra någ­ra blad om kött­in­du­strin som vi gick runt och de­la­de ut. Se­dan kom vi på att vi kun­de gö­ra ett in­stagram­kon­to. Jan­ne: Al­la ha­de instagram ti­di­ga­re.

Nya kom­pi­sar till Räd­da Dju­ren - klub­ben!

Maj­ken: Men ock­så för att det är jät­te­många som har instagram, så då kan en nå ut till många.

Hur kom ni på nam­net? Jan­ne: Skol­tid­ning­en vi gjor­de het­te så.

Är det svårt att de­la en Instagram till­sam­mans? Maj­ken: Ibland läg­ger vi upp sam­ti­digt av miss­tag, men an­nars går det bra.

Hur har ni gjort för att få så många föl­ja­re på kort tid? Dex­ter: Vi har gjort många sket­cher och det gör att vi har fått gans­ka många föl­ja­re, spe­ci­ellt när Dju­rens Rätt har re­postat. Jan­ne: Vi har li­te kon­takt med Dju­rens Rätt och så har vå­ra för­äld­rar hjälpt till att spri­da kon­tot.

Har ni någ­ra tips på att få föl­ja­re? Dex­ter: Hit­ta nå­got stort in­stagram­kon­to och få dom med dig så att kon­tot kan få sprid­ning.

Ni gör ju ro­li­ga sket­cher på er ins­ta som många djuräls­ka­re kän­ner igen sig i, vem kom­mer på sket­cher­na? Hur gör ni dem? Jan­ne: Det är mest jag och Dex­ter som skri­ver ma­nus och sen har vi sam­ar­be­tat. Dex­ter är gans­ka ro­lig, Maj­ken är duk­tig på te­a­ter och jag gil­lar att fil­ma. Al­la har någon­ting bra. Maj­ken: Förs­ta gång­en ha­de vi ba­ra en van­lig telefon, men se­dan har vi för­sökt att gö­ra dem bätt­re med en ka­me­ra och så. Jan­ne: Det tar gans­ka lång tid, vi får of­ta skratt­an­fall och sånt. Maj­ken: Och ra­se­ri­an­fall, det blir svårt att sam­ar­be­ta när vi hål­lit på en hel dag. Jan­ne: Det är fru­stre­ran­de när det in­te blir som en tänkt sig.

Kom­mer ni fort­sät­ta med instagram? Dex­ter: Ja, det tror jag att vi kom­mer gö­ra. Maj­ken: Men jag an­tar att det kom­mer nya platt­for­mar och så.

Håll ut­kik i kom­man­de Klubb­nytt för att se mer av gäng­et från @ve­go_­si­dan! @ve­go_

r Dex­te

Jan­ne

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.