Kons­ten att pac­ka en väs­ka

RES Travel Magazine - - Medarbetare Och Ledare -

ag är löj­ligt om­ständ­lig när det kom­mer till att pac­ka en res­väs­ka. Som en katt runt het gröt svan­sar jag kring den tom­ma väs­kan och ur­säk­ter­na för att in­te sät­ta igång är många – ald­rig har det känts så vik­tigt att sortera post, ren­sa natt­duks­bor­det el­ler put­sa silv­ret som när en väs­ka kal­lar. Jag vet fak­tiskt in­te var­för jag är så här be­svär­lig, det värs­ta som kan hän­da (förutom att glöm­ma pas­set – och även det går ju att lö­sa) är ju att man får kö­pa det man sak­nar på res­må­let? Men jag tror in­te det hand­lar om det, ut­an om hur förarg­ligt det är att in­se att man har miss­lyc­kats med sin kom­po­si­tion, som att la­ga en måltid som sma­kar äck­ligt och in­te gör nå­gon glad.

Packång­est är en myc­ket oprak­tisk fo­bi hos just en re­se­jour­na­list, men jag har lyc­kats stäv­ja den med någ­ra knep. För­hopp­nings­vis li­der in­te du av sam­ma star­ka aver­sion mot att pac­ka, men må­hän­da har du nyt­ta av någ­ra av de här tip­sen än­då. Jag ser det som ett re­cept.

Det är myc­ket smart och plat­sef­fek­tivt att tän­ka ut vad du ska ha på dig var­je dag re­dan in­nan du läm­nar hem­met. Det svå­ra är när du re­ser till en plats med obe­räk­ne­ligt vä­der el­ler om du är osä­ker på hur upp­klädd du kom­mer att vil­ja va­ra kvälls­tid. Lägg upp al­la klä­der på säng­en och skaf­fa dig en över­blick, då ser du snart vil­ka plagg som får stry­ka på fo­ten. Gen­väg: En gång pac­ka­de jag en­bart svar­ta och vi­ta klä­der för att allt skul­le pas­sa ihop. Det var prak­tiskt, men in­te så kul.

Des­sa hål­ler fin ord­ning i väs­kan och du hit­tar snabbt det du sö­ker ut­an att rö­ra till pack­ning­en. Årets jul­klapp var­je år i mitt hem.

Pac­ka all­tid ner någ­ra tom­ma plast på­sar. De tar ing­en ex­tra plats att ta­la om, men är bra att ha till smuts­tvätt, ski­ti­ga skor el­ler an­nat som be­hö­ver skyd­das el­ler sor­te­ras i väs­kan.

Glöm oron för över­vikt i in­check­ning­en ef­ter en vild shop­pingre­sa. Med egen ba­ga­ge­våg tar du re­dan på ho­tell­rum­met re­da på om och hur du bör för­de­la vik­ten mel­lan in­chec­kad väs­ka och hand­ba­gage. ( El­ler om det är kört…)

Skaf­fa dubb­la upp­sätt­ning­ar av di­na bad­rums­pro­duk­ter i mini­for­mat så är din ne­ces­sär klar för avfärd. All­tid.

Pac­ka ett ex­tra om­byte i hand­ba­ga­get om din in­chec­ka­de väs­ka skul­le kom­ma på av­vä­gar. Även om du har en bra re­se­för­säk­ring och får lov att shop­pa loss på nå­gon an­nans be­kost­nad när du kom­mer fram, så är det in­te all­tid man har tid el­ler lust till det. Obs. Se till att ditt re­se­säll­skap in­te dric­ker röd­vin på pla­net om den­ne in­te är full­kom­ligt sta­dig på han­den. Och se för all del till att ditt hand­ba­gage med om­byte in­te är öp­pet och lig­ger di­rekt un­der röd­vi­net. Ja, jag ta­lar av eg­na er­fa­ren­he­ter. Det eli­mi­ne­rar po­äng­en med ex­tra om­byte.

Skor är en egen fem­ma ef­tersom de är tunga och tar myc­ket plats. För­sök att mi­ni­me­ra an­ta­let par dras­tiskt. Här är det lä­ge att va­ra rik­tigt hård mot sig själv. Pac­ka ald­rig nya skor. Har du in­för­skaf­fat nya, snyg­ga fot­don in­för re­san, se då till att ta ett par lång­pro­me­na­der i dem in­nan avfärd, an­nars är du dömd till skav­sår, värk, tan­dag­nis­sel och ång­er.

Lyc­ka till!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.