5x Shop­ping

RES Travel Magazine - - Guide: Paris -

1. FRENCH TROTTERS

I den här stil­re­na och snyg­ga bu­ti­ken med ka­kel­golv och trä­de­tal­jer sam­sas hand­ploc­ka­de plagg från skan­di­na­vis­ka, ja­pans­ka och ame­ri­kans­ka de­sig­ners så som Ac­ne, Ame­ri­can Vin­tage och APC med in­red­nings­pry­lar, ac­ces­so­a­rer och bu­ti­kens egen kol­lek­tion med klä­der för herr och dam. Den förs­ta bu­ti­ken öpp­na­de 2005 i det elf­te ar­ron­dis­se­men­tet och fem år se­na­re slog en and­ra bu­tik upp dör­rar­na i Ma­ra­is. 30, rue de Cha­ron­ne, 11:e arr Frenchtrot­ters.fr

2. MER­CI

En röd li­ten bil mar­ke­rar in­gång­en till Mer­ci, kon­cept­bu­ti­ken dit så­väl pa­ri­sa­re som tu­ris­ter vall­fär­dar för att bo­ta­ni­se­ra bland klä­der, köks­pry­lar, smyc­ken, ac­ces­so­a­rer och möb­ler. Allt är dyrt, men väl­digt snyggt. Till bu­ti­ken hör ock­så tre mat­stäl­len, en bok­hör­na, en lunch­kan­tin och ett filmkafé som ser­ve­rar häl­so­sam­ma sal­la­der och sop­por och där gam­la klas­si­ker vi­sas på väg­gen. 111, bou­le­vard Beau­mar­chais, 3:e arr mer­ci-mer­ci.com

3. LE BON MAR­CHÉ

På Se­i­nes vänst­ra kant – la ri­ve gauche – mel­lan Mont­par­nas­se och det lit­te­rä­ra Saint Ger­main, lig­ger det lyx­i­ga va­ru­hu­set Le Bon Mar­ché. Här hit­tar du klä­der, skor, ac­ces­so­a­rer, möb­ler, böc­ker, köks­pry­lar och di­ver­se de­sign­pry­lar till pri­ser som lätt ska­par hål i plån­bo­ken. Men det kos­tar ing­et att titta! Hu­vud­at­trak­tio­nen är matav­del­ning­en på en­trépla­net där va­ror­na var­samt pre­sen­te­ras på vack­ra ställ­ning­ar och väl­dres­sa­de kvar­ters­bor syns in­hand­la in­gre­di­en­ser­na till kväl­lens bjud­ning. 24, rue de Sèvres, 7:e arr le­bon­mar­che.com

4. PE­TI­TE MANDIGOTE

Är du på jakt ef­ter per­son­ligt de­sig­na­de väs­kor, klä­der och ac­ces­so­a­rer är det här rätt adress. I bör­jan av 2000­ta­let byt­te Sy­bil­le Ro­ger­Vass­lin ba­na från sam­hälls­ve­tar­spå­ret och gav sig hän åt sin de­sig­ner­dröm. 2003 öpp­na­de förs­ta bu­ti­ken i Saint Ger­main där hon sål­de väs­kor som snabbt blev po­pu­lä­ra bland trend­med­vet­na pa­ri­sa­re. I dag har sor­ti­men­tet bred­dats till smyc­ken, skor och klä­der och yt­ter­li­ga­re två bu­ti­ker har öpp­nat runt om i Pa­ris. 23, rue du Dra­gon, 6:e arr pe­ti­te­men­di­go­te.fr

5. THE BROKEN ARM

Det se­nas­te till­skot­tet bland Ma­ra­is kon­cept­bu­ti­ker he­ter The Broken Arm. En bu­tik med ett in­til­lig­gan­de kafé, ska­pat av tre unga kre­a­tö­rer som hand­ploc­kar plagg och pry­lar de gil­lar. På en hyf­sat stor, men mi­ni­ma­lis­tiskt in­redd yta för­de­lad på två vå­ning­ar, sam­sas de­sign­pry­lar och böc­ker med plagg från Car­ven, Ken­zo och Christophe Le­mai­re. I kafé­et med ut­sikt mot en av Ma­ra­is gröns­kan­de par­ker, ser­ve­ras kaf­fe, jui­cer och så­väl sö­ta som sal­ta till­tugg. 2, rue Per­ré, 2:e arr the-broken-arm.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.