Sen­sa­tio­nell skidåkning i Schweiz högs­ta skid­om­rå­den.

RES Travel Magazine - - Res.se - in­fo@va­lais.ch vi­sit­va­lais.ch

De 45 top­par­na som sträc­ker sig 4 000 me­ter upp mot him­len ska­par in­te ba­ra ett ma­giskt pa­no­ra­ma - de le­ve­re­rar en unik om­giv­ning med oänd­li­ga möj­lig­he­ter till vin­ter­ak­ti­vi­te­ter. I Va­lais lig­ger någ­ra av Schweiz högs­ta skidor­ter med över 2 000 kilo­me­ter pis­ter på drygt 3 000 me­ters höjd. Höj­den i sig kan ses som en snö­ga­ran­ti. En fan­tas­tisk fri­hets­käns­la vän­tar dig som är hem­ma i den al­pi­na värl­den, gil­lar off-pist och ex­tremsport och som mo­ti­ve­ras av na­tu­rens eg­na ut­ma­ning­ar. Va­lais, och framför allt Ver­bi­er och Zer­matt, är väl­kän­da or­ter bland off­pist- och snow­boar­då­ka­re. Swatch Fre­e­ri­de World Tour stan­nar till här och i le­gen­da­ris­ka Bec des Ros­ses, där fi­na­len i Swatch Xtre­me Ver­bi­er hålls, vän­tar ex­tremt bran­ta klipp­väg­gar. Friå­ka­re som sö­ker nya ut­ma­ning­ar bör be­ge sig till Val d’An­ni­vi­ers och skidor­ten Zi­nal där al­la friå­ka­res dröm vän­tar, näm­li­gen fre­e­ri­de­om­rå­det Gar­de de Bor­don. Här van­kas även dröm­li­ka bac­kar med per­fekt pre­pa­re­ra­de pis­ter.

Off­pist ut­an risk

Vill du kas­ta dig ner i off­pist­bac­kar­na men helst ut­an de ris­ker det med­för? Då är fre­etracks i Va­lais helt per­fek­ta. Fre­etracks är om­rå­den som är säk­ra­de och mar­ke­ra­de men in­te pi­s­ta­de. Här sam­las off­pi­ståka­re som vill ha fri­hets­käns­lan som orörd djup­snö ger ut­an att be­hö­va ta onö­di­ga ris­ker. Bå­de de pi­s­ta­de bac­kar­na och off­pi­ståk­ning­en gör Va­lais till Schweiz mest po­pu­lä­ra friåkar­pa­ra­dis med berg på 4 000 me­ter - som du såklart ska ut­fors­ka till­sam­mans med en lo­kal bergs­gui­de. Off­pi­ståk­ning är un­der­bart, men åker du ut­an­för pis­ter­na mås­te du ha koll på din sä­ker­hets­ut­rust­ning som la­vin­sän­da­re, sond och spa­de. Det här kan du få hjälp med av gui­der­na i Va­lais Sa­fe­ty Parks i Ver­bi­er La Chaux el­ler i Zi­nal på Mam­mut Ava­lan­che Trai­ning Cent­re.

Gast­ro­no­mis­ka njut­ning­ar, gla­mo­rö­sa nät­ter och skön av­slapp­ning

Låt dig in­spi­re­ras av det and­löst vack­ra land­ska­pet, den fan­tas­tis­ka ski­dåk­ning­en - och na­tur­ligt­vis de gast­ro­no­mis­ka höjd­punk­ter­na. Oav­sett om du fö­re­drar en tra­di­tio­nell raclet­te i en li­ten bergstu­ga el­ler en elegant re­stau­rangupp­le­vel­se i stan kom­plett med lo­kal­pro­du­ce­rat vin så kom­mer Va­lais att se till så att di­na smaklö­kar jub­lar. I Ver­bi­er och Val d’An­ni­vi­ers kan du väl­ja mel­lan ro­man­tis­ka mid­da­gar, af­ter­ski och par­ty­kväl­lar. Är det dags för av­slapp­ning får du in­te mis­sa de fi­na ter­mal­ba­den som finns i Sail­lon och Leu­ker­bad, ba­ra en tim­mes bil­färd bort. Det per­fek­ta sät­tet att slapp­na av på ef­ter en dag i pis­ten! Väl­kom­men till Va­lais!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.