GUIDE: BAR­CE­LO­NA

RES Travel Magazine - - INNEHÅLL - Text: IDA MO­GREN Fo­to: ELINOR WERMELING

Vår­week­end i Bar­ce­lo­na – det är en kort­re­sa som ald­rig slår fel så här års. Vår kor­re­spon­dent Ida Mo­gren vet vil­ka ute­ser­ve­ring­ar som fång­ar flest sol­strå­lar, vil­ka ta­pashak som ser­ve­rar de bäs­ta muns­bi­tar­na, vil­ka ho­tell som er­bju­der den skö­nas­te söm­nen, var du hit­tar den bäs­ta shop­ping­en och var du gör de ro­li­gas­te ut­flyk­ter­na. Var­så­god!

Bar­ce­lo­na vi­bre­rar av kre­a­ti­vi­tet! En ge­nom­gå­en­de trend är att det öpp­nar många stäl­len som sud­dar ut grän­ser­na mel­lan oli­ka verk­sam­he­ter – lo­ka­ler där konst, de­sign, mu­sik och gast­ro­no­mi smäl­ter ihop. På re­stau­rang­fron­ten har vi äntligen bör­jat ge upp den mo­le­kylä­ra mat­lag­ning­en, ing­et mer skum el­ler el­va rät­ter långa, kom­pli­ce­ra­de och dy­ra smak­me­ny­er. På tall­ri­ken ser vi istäl­let lo­ka­la pro­duk­ter av hög kva­li­tet och en strä­van att be­hål­la sma­ker­na re­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.