BÄST I VÄRL­DEN

I maj ska ko­mi­kern Måns Möl­ler dra iväg på en 29 da­gar och 600 mil lång cy­kel­re­sa ge­nom Eu­ro­pa. Un­der upp­ladd­ning­en in­för re­san pas­sa­de RES på att frå­ga ho­nom om hans fa­vo­ri­ter på re­san­de fot. Här är hans bäs­ta…

RES Travel Magazine - - INNEHÅLL - Text: LINDA LARSSON

Måns Möl­ler äls­kar att cyk­la och an­ser att det bäs­ta sät­tet att trans­por­te­ra sig är på två hjul. I vår ska han cyk­la ge­nom he­la Eu­ro­pa och sam­la in peng­ar till ett väl­gö­ren­hets­pro­jekt för barn med au­tism. Här hit­tar du hans bäs­ta re­se­tips.

… STOR­STAD

– Singapore. Ma­ten, ho­tel­len, kli­ma­tet… allt är topp­klass! Dess­utom känns sta­den trygg. Du kan glöm­ma din Ip­ho­ne på en re­stau­rang och kom­ma till­ba­ka tre da­gar se­na­re och den är kvar. Sen gil­lar jag ock­så mix­en av kul­tu­rer där.

…Ö

– Lang­kawi i Ma­lay­sia. Där har jag hit­tat min eg­na lil­la pa­ra­diss­trand som jag har helt för mig själv. El­ler rät­ta­re sagt – jag och ett gäng va­ra­ner.

… CYKELLAND

– Tjec­ki­en har en fan­tas­tisk cy­kel­kul­tur. På hel­ger­na är det tra­di­tion att he­la fa­mil­jen gör en ut­flykt och tar med sig pick­nick. Man cyklar längs med ka­na­ler­na på spe­ci­el­la cy­kel­vä­gar och för de som har glömt att ta med sig pick­nick finns många cy­kel­kafé­er längs med vägar­na. Dess­utom är Tjec­ki­en svin­bil­ligt!

… BU­TIK

– Jag gil­lar Za­dig & Vol­tai­re i Los Angeles. En bra bu­tik med snyg­ga klä­der och fram­förallt skönt folk. En gång när jag skul­le hand­la där stru­la­de kor­tet. Klä­der­na skul­le jag ha till en fest på kväl­len så pa­ni­ken kom som ett brev på pos­ten. Men bu­tiks­per­so­na­len sa att det in­te var någ­ra pro­blem: jag fick ta med klä­der­na hem och kom­ma till­ba­ka näst­föl­jan­de dag och be­ta­la för dem. 8640 Sun­set Bou­le­vard, West Hol­ly­wood, Los Angeles

… PRYL PÅ RE­SAN

– Cy­keln. Jag tog med mig en cy­kel nu över jul och ny­år när jag åk­te på se­mes­ter i tre vec­kor till Phu­ket. Att cyk­la är det bäs­ta sät­tet att upp­täc­ka ett land. Jag har all­tid tyckt att Phu­ket känns så stort men när jag cyk­la­de runt in­såg att jag att ön in­te är så enorm, den upp­levs ba­ra så ef­tersom man all­tid sit­ter fast i tra­fik­kö­er och tra­fi­ken går så lång­samt.

… RE­STAU­RANG

– Lux Dag för Dag på Lil­la Es­sing­en i Stock­holm. Re­stau­rang­en bju­der på en av­slapp­nad at­ti­tyd och lig­ger väl­digt fint vid vatt­net. Jag gil­lar in­te re­stau­rang­er med fjor­ton­rät­ters av­smak­nings­me­ny­er. Jag kän­ner mig in­te be­kväm där. Lux var en så­dan re­stau­rang in­nan men har nu gått till att ser­ve­ra fär­re rät­ter – som fort­fa­ran­de är su­per­b­ra. Pri­mus­ga­tan 116, Stock­holm

… HO­TELL

– Ritz Carl­ton i Singapore, det ho­tel­let har allt. Jag äls­kar rum­men med sto­ra föns­ter och fan­tas­tisk ut­sikt. Min son Vig­go äls­kar sto­ra bad­rum med bad­kar, nå­got som ock­så finns där. Sen har de bra tv­ka­na­ler. Jag får pa­nik om ho­tel­let in­te har ett bra ka­nal­ut­bud på rum­met. 7 Raff­les Avenue, Singapore

… LAND

– Ita­li­en. På grund av ma­ten och kul­tu­ren. Att dra en helg till Flo­rens är ju ald­rig fel. El­ler till Rom och ba­ra äta. El­ler att åka till Al­per­na på skid­se­mes­ter – vil­ket in­te är så myc­ket dy­ra­re än att åka på skid­se­mes­ter hem­ma i Sve­ri­ge. Jag för­står in­te var­för al­la kö­ar på Kungs­ber­get när man för sam­ma peng kan dra till Al­per­na.

… HUMORSTAD

– New York. Där finns så många oli­ka et­ni­ci­te­ter. Om du går på en standup­klubb där får du sån va­ri­a­tion av skämt från all världens hörn.

… STANDUP-KLUBB

– Co­me­dy Cel­lar i New York. När jag var där se­nast kom Lou­is C.K. dit och tes­ta­de skämt. Såklart han var bra, han är ju bäst i värl­den. Han är en gud! Sen såklart äls­kar jag ju Nor­ra Brunn i Stock­holm, det är ju min hem­ma­plan. 117 Mac­dou­gal Stre­et, New York Sur­brunns­ga­tan 33, Stock­holm

AK­TU­ELL MED:

I slu­tet av maj ska Måns Möl­ler av­ver­ka 600 mil på 29 da­gar i ett för­sök att slå världs­re­kor­det på cy­kel på sträc­kan Ryss­land till Por­tu­gal. Pa­ral­lellt med cyk­ling­en på­går en kam­panj för att sam­la in peng­ar till ett väl­gö­ren­hets­pro­jekt för barn med au­tism. Skänk peng­ar och läs mer om re­san på vig­go­founda­tion.se. Måns är ock­så ak­tu­ell med mi­ni­tur­nén Omog­na kil­lar med Özz Nû­jen och Pa­trik Larsson, tur­néstart 8 maj på In­ti­man i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.