25

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

ÅRS VÄNTAN ÄR över. Nu går det att fly­ga mel­lan Uz­be­kis­tan och Tadz­ji­kis­tan igen. Re­la­tio­nen mel­lan de två cen­tra­la­si­a­tis­ka grann­län­der­na har länge va­rit fros­tig, men se­dan Uz­be­ki­stans mång­å­ri­ge le­da­re Islam Ka­rimov gick bort i fjol har den ti­nat upp be­tänk­ligt. Den ny­gam­la flyg­lin­jen mel­lan hu­vud­stä­der­na Ta­sj­kent och Du­sjan­be åter­in­vig­des i bör­jan av året och mins­kar res­ti­den på sträc­kan dra­ma­tiskt. Med flyg tar tu­ren knappt en tim­me, med bil el­ler buss upp till 15 tim­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.