BÄST I VÄRL­DEN

Dec­kar­för­fat­ta­ren Vi­veca Sten har in­te ba­ra sten­koll på Sand­hamn där hen­nes fik­ti­va mör­da­re går lö­sa, hon har även ett för­flu­tet i re­sebran­schen och ta­git sig många varv runt jor­den un­der årens lopp. Hät är Vi­veca Stens bäs­ta…

RES Travel Magazine - - Innehåll -

Dec­kar­för­fat­ta­ren Vi­veca Sten har ena fo­ten i Sve­ri­ge och den and­ra ute i vi­da värl­den. Ön Sand­hamn där hen­nes böc­ker ut­spe­lar sig lig­ger hen­ne för­stås varmt om hjär­tat men hon är be­rest långt ut­an­för Stock­holms skär­gård. Här är hen­nes bäs­ta tips.

… STOR­STAD

– Jag äls­kar Berlin, jag stu­de­ra­de där på 1980-ta­let då mu­ren fort­fa­ran­de fanns och sol­da­ter med kulspru­tor vän­ta­de på öst­si­dan. I dag är Berlin mer ak­tu­ell än nå­gon­sin, det är en stad som vi­bre­rar av ener­gi och livs­lust. I var­je kvar­ter hit­tar du coo­la ba­rer, kafé­er och af­fä­rer. Jag sä­ger som John F Ken­ne­dy: ”Ich bin ein Ber­li­ner”.

… HO­TELL

– The Ori­en­tal i Bang­kok är ett av mi­na ab­so­lu­ta fa­vo­rit­ho­tell. Vi till­bring­a­de vår smek­må­nad där och jag be­hand­la­des som en rik­tig prin­ses­sa. The Lang­ham i London är en an­nan fa­vo­rit med en fan­tas­tiskt trev­lig bar och per­fekt centralt lä­ge. Ett tred­je al­ter­na­tiv är Bad­rutt’s Pa­la­ce i St Mo­ritz som har den bäs­ta spaan­lägg­ning­en jag nå­gon­sin be­sökt. De­ras in­om­huspool om­ges av enor­ma glas­föns­ter med ut­sikt mot bergs­top­par­na och i bak­grun­den plas­kar ett konst­gjort vat­ten­fall. Dess­utom har de en har­pist i fru­kost­mat­sa­len, ba­ra en så­dan sak.

Man­da­rin Ori­en­tal 48 Ori­en­tal Avenue, Bang­kok man­da­ri­n­o­ri­en­tal.com

Lang­ham Ho­tel 1C Port­land Pl, Ma­ry­le­bo­ne, London lang­ham­ho­tels.com/en/the-lang­ham/london

Bad­rutt’s Pa­la­ce Ho­tel Via Ser­las 27, St. Mo­ritz bad­ruttspa­la­ce.com

… STRAND

– Gib­bes Be­ach på Bar­bados är en av de vack­ras­te strän­der jag nå­gon­sin be­sökt. Vatt­net är tur­kost och tem­pe­ra­tu­ren den­sam­ma som i luf­ten – över­gång­en från strand till vat­ten är helt söm­lös. Min mans ku­si­ner bor på ön så vi åker dit då och då. Det finns ing­en­stans jag hell­re ba­dar än på Bar­bados.

…Ö

– Sand­hamn, vad an­nars! Jag har va­rit på ön se­dan jag var be­bis, pre­cis som min pap­pa och hans pap­pa. Det finns ing­en plats på jor­den jag läng­tar till li­ka myc­ket som skär­går­den. Det räc­ker med att jag går om­bord på Wax­holms­bå­ten så an­das jag lät­ta­re.

… BAR

– Ca­di­er­ba­ren i Grand Ho­tel! Ut­sik­ten mot kung­li­ga slot­tet är oslag­bar pre­cis som de­ras dry mar­ti­ni. Hit går jag för bå­de brunch, af­ter­noon tea, cock­tails och nat­ta­mat.

… RE­STAU­RANG

– Vi åt en all­de­les fan­tas­tisk mål­tid på re­stau­rang Sup­per i Åre härom­vec­kan. De­ras sy­da­me­ri­kans­ka kök är en ren njut­ning och mo­del­len med att de­la på oli­ka rät­ter är väl­digt till­ta­lan­de. På sommaren finns Sup­per lyck­ligt­vis även i Vis­by för den som in­te vill resa upp till Jämt­land. Jag vill ock­så slå ett slag för ita­li­ens­ka Cha­let Étoi­le i Cer­vi­nia som all­mänt kal­las för ”Ul­las”. Det är en av de ab­so­lut trev­li­gas­te lunch­re­stau­rang­er­na i Al­per­na. Om nå­gon und­rar om va­let av re­stau­rang­er speg­lar ett starkt skid­in­tres­se så är sva­ret JA!

Sup­per Park­vä­gen 3, Åre sup­per.nu

… NATT­KLUBB

– Hmm, natt­klub­bar är in­te min star­kas­te si­da men be­sö­ket på le­gen­da­ris­ka An­na­bel’s i London gjor­de ett out­plån­ligt in­tryck. Med ett över­flöd av röd sam­met, guld­för­gyll­da at­ti­ral­jer, dun­kel be­lys­ning och flö­dan­de cham­pagne upp­fyll­de det al­la för­vänt­ning­ar och för­do­mar. Det var ba­ra Gra­ce Jo­nes som fat­ta­des. An­na­bel’s 44 Ber­ke­ley Squa­re, May­fair, London an­na­bels.co.uk

… FLYG­BO­LAG

– Ha­ha, jag mås­te ju sä­ga SAS där jag job­ba­de som kon­cernju­rist he­la 1990-ta­let, långt in­nan jag sad­la­de om till för­fat­ta­re. Per­so­nal­ra­bat­ten på den ti­den, in­nan låg­pris­fly­gen gjor­de sin en­tré, var grym och jag res­te jor­den runt för inga peng­ar alls.

AK­TU­ELL MED:

Just nu re­di­ge­rar Vi­veca Sten sin nya bok Sjörök - upp­föl­ja­ren till Djup­gra­ven, den förs­ta de­len i den rysartri­lo­gi för slu­kar­ål­dern som hon skri­ver till­sam­mans med dot­tern Ca­mil­la. Där­ef­ter ska hon bör­ja skri­va på sin ni­on­de kri­mi­nal­ro­man I fel säll­skap som ut­kom­mer 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.