Skul­le du ha på dig den där hem­ma?

RES Travel Magazine - - Medarbetare Och Ledare -

J ag har en hög tra­ve med strå­hat­tar i min gar­de­rob. De lig­ger högst upp på den dam­mi­gas­te hyl­lan och in­te en en­da av dem har lyfts ner och an­vänts på nytt se­dan de pla­ce­ra­des där. Än­då ökar sam­ling­en. Ef­ter var­je sol­re­sa. För jag shop­par en mas­sa kons­tig­he­ter när jag är på se­mes­ter ut­om­lands. Det är in­te ba­ra strå­hatt­s­kon­tot som väx­er ut­an jag hand­lar som sagt en mas­sa an­nat märk­ligt – ba­tik­fär­ga­de tyg­väs­kor, klän­ning­ar till­ver­ka­de av sja­lar, färgglada mi­ni­klä­der och smyc­ken av snäc­kor och små­ste­nar. Så­dant va­re sig pas­sar mig el­ler min vanliga stil, men så fort jag sät­ter mig på pla­net och läm­nar svensk mark tycks jag bli en an­nan män­ni­ska, jag får nå­got av en ut­om­landsi­den­ti­tet.

Men jag är in­te en­sam, tack och lov. En snabb titt i mitt Fa­ce­book­flö­de i som­mar­ti­der av­slö­jar att det finns fler som går i sam­ma fäl­la. De in­för­skaf­far tu­ni­kor med dröm­fång­a­re och mid­jesmyc­ken i se­mester­ru­si­ga in­fall, sa­ker som man se­dan ald­rig ser nå­gon bä­ra på hem­ma­plan. Det är som om vi för­vand­las till fria se­mester­bo­he­mer som vill springa i slow­mo­tion i ett la­gom bu­sigt vat­ten­bryn med smäk­tan­de ty­ger och knypp­la­de hals­band fladd­ra­des i vin­den.

Men vad gör det då? Så länge ing­en ut­om­stå­en­de far il­la av min smak­lö­sa se­mes­ter­stil – vis­ser­li­gen får jag sä­kert en och an­nan fa­shio­nis­ta att sät­ta fru­kost­pro­sec­con i hal­sen – må det väl va­ra hänt. Kanske le­ver jag – och mi­na Fa­ce­bookvän­ner – ut en si­da som för­trycks i den inru­ta­de var­da­gen där hem­ma. Kanske är det till och med som så att vi mår rik­tigt bra av att få fladd­ra ut i his­ke­li­ga kom­bi­na­tio­ner och il­la­sit­tan­de dröm­mar? Kanske. Jag tror att jag får in­se att jag li­ka gär­na kan gö­ra plats åt fler strå­hat­tar hem­ma i gar­de­ro­ben.

P. S. Mis­sa in­te att an­vän­da vå­ra di­gi­ta­la res­gui­der i som­mar – den 15 ju­ni blir det ro­a­ming­fritt i Eu­ro­pa! Sur­fa på! RES. se är adres­sen.

Kaj­sa Beausang Chefre­dak­tör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.