FÄRRE VÄSKOR FÖRSVINNER

RES Travel Magazine - - Transit -

FLYGBOLAGEN FÅR ALLT bätt­re koll på ba­ga­get. Knappt sex väskor per tu­sen pas­sa­ge­ra­re tap­pa­des bort un­der 2016, en­ligt Si­tas år­li­ga rap­port. Det är den lägs­ta no­te­ring­en nå­gon­sin och en minsk­ning med över tolv pro­cent jäm­fört med året in­nan. De se­nas­te tio åren har an­ta­let för­svun­na res­väs­kor mins­kat kraf­tigt och tren­den vän­tas hål­la i sig. En­ligt rap­por­ten be­ror det på att an­ta­let väskor per re­se­när mins­kat till följd av hög­re check-in-kost­na­der, men även på att flygbolagen bli­vit bätt­re i sin han­te­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.