USA:S UNGA FLYTTAR SÖDERUT

RES Travel Magazine - - Transit -

RIVERSIDE, ORLANDO OCH San An­to­nio. Dit vill de unga ame­ri­ka­ner­na nu flyt­ta. De tre stads­om­rå­de­na lig­ger i topp i en ny rap­port från Ur­ban Land In­sti­tu­te som un­der­sökt flytt­möns­ter bland per­so­ner i åld­rar­na 25–34 år. Och blir ut­veck­ling­en den­sam­ma som i ex­em­pel­vis Aus­tin och Port­land föl­jer snart tu­ris­ter i sam­ma ål­der i de­ras spår, i takt med att allt fler ba­rer, re­stau­rang­er och mi­kro­bryg­ge­ri­er nu öpp­nas på de tre plat­ser­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.