Mu­si­ka­lisk ho­tell­dröm

RES Travel Magazine - - Transit -

GÅR DU I MUSIKERDRÖMMAR men har svårt att kom­ma till skott? Nu kan du chec­ka in i din eg­na ”Sound Sui­te” i Se­att­le. För­ra året öpp­na­de ho­tell­ked­jan W en så­dan svit på Ba­li och nu föl­jer man allt­så upp med en li­ka­dan i nord­väst­ra USA. Svi­ten är var­je mu­si­kers och låt­skri­vares dröm med en pri­vat mu­sik­stu­dio, ett skriv­rum, en av­slapp­nan­de lounge samt ut­rym­me för gäs­ter, vän­ner och grou­pi­es. Svi­ten rym­mer upp till 25 per­so­ner, är lju­di­so­le­rad och ut­rus­tad med den se­nas­te ut­rust­ning­en för mu­sik­pro­duk­tion.

Ho­tel­lets mu­si­kan­sva­ri­ge, DJ White Sha­dow, är en känd pro­du­cent och har va­rit del­ak­tig i att ut­veck­la svi­ten.

– Mu­si­ker är stän­digt på re­san­de fot där det är svårt att hit­ta pro­fes­sio­nel­la plat­ser för in­spel­ning. I Se­att­le, en stad som är världs­känd för sin mu­sikscen, har vi ut­for­mat en in­spel­nings­plats där de kan ska­pa när helst de får in­spi­ra­tion, sä­ger han. wse­att­le.com

I mu­siksvi­ten på ho­tell W i Se­att­le finns allt du be­hö­ver för att spe­la in din världs­hit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.