HIPPT & GRÖNT I NEW YORK

RES Travel Magazine - - Hotellexperten - 1ho­tels.com

SKA MAN STICKA ut i New York så får man ta i re­jält. Nya Ho­tel Broo­klyn Bridge gör ett bra för­sök och har ock­så rönt en hel del upp­märk­sam­het. In­te ba­ra för sin ho­bo­chi­ca in­red­ning el­ler sitt hip­pa lä­ge pre­cis vid fo­ten av bron med Man­hat­tans skyli­ne som föns­ter­tav­la, ut­an främst för sitt grö­na an­slag. He­la byg­get av hotellet har gått i håll­bar­he­tens tec­ken. Mer än hälf­ten av bygg­ma­te­ri­a­let sägs va­ra åter­vun­net. Hotellet drivs till hund­ra pro­cent av vind­kraft och regn­vat­ten åter­vinns för att vatt­na träd­går­den. Dess­utom skänks en del av all för­sälj­ning av room ser­vice och mi­ni­ba­ren till ett hung­er­pro­jekt. Ett ho­tell för go­da sam­ve­ten.

Hippt och grönt i Broo­klyn. Skönt häng i häng­mat­tan med ut­sikt över Man­hat­tan på Ho­tel Broo­klyn Bridge.

Sval stil på Four Se­a­sons.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.