Gui­de Pal­ma

RES Travel Magazine - - Guide Palma -

SNABBFAKTA

In­vå­na­re: Cir­ka 870 000. Språk: Spans­ka och ka­ta­lansk spans­ka. Va­lu­ta: Eu­ro.

Tids­skill­nad: Ing­en. Ta dig dit: Di­rekt­flyg med Nor­wegi­an el­ler SAS från Stock­holm, Kö­pen­hamn och Oslo.

Ta dig runt: In­ne i Pal­ma finns stads­cyklar att hy­ra, vill man ta sig ut på lands­byg­den är hyr­bil att fö­re­dra. Pri­ser från cir­ka 100 kro­nor per dag plus för­säk­ring.

Bra att ve­ta: Of­tast stäng­er kö­ken mel­lan 16.00 och 20.00 dag­tid. Mid­da­gen in­tas sent, mel­lan 20.00 och 23.00. De lo­ka­la sa­lu­hal­lar­na och mark­na­der­na stäng­er ge­ne­rellt kloc­kan 14.00 och hål­ler of­tast stängt på sön­da­gar och mån­da­gar. Den sto­ra da­gen för att be­sö­ka dem är lör­da­gar då kan det va­ra kö till ta­pas­ba­rer­na. De mind­re bu­ti­ker­na i Pal­ma stäng­er för lunch cir­ka kloc­kan 13.00 till 16.00. Dricks in­går of­ta i ser­vicen men 5–10 pro­cent är ku­tym om man kän­ner sig nöjd som gäst.

MATSHOPPING

Mer­cat de San­ta Ca­tali­na Här i sa­lu­hal­len sip­pas det på pyt­tesmå vin­glas, det in­tas skin­ka och öns bäs­ta sobra­sa­da­korv hos Sag­là, ost­ron öpp­nas för glat­ta li­vet över disk på Ca s’Ost­ra – och det bo­ta­ni­se­ras bland små­ska­li­ga pro­du­cen­ter på Wi­ne In­du­stry. San­ta Ca­tali­nas hall har allt man kan öns­ka sig och li­te där­till – det går näm­li­gen att kö­pa fisk och skal­djur över disk och se­dan få den tilla­gad på baren på and­ra si­dan ga­tan för två till fem eu­ro. Plaça de la Na­ve­ga­ció, San­ta Ca­tali­na. Cachao ”Från bö­na till cho­klad­ka­ka”. Ti­no Wol­ter ska­par den för­svin­nan­de go­da cho­kla­den Cachao. Pro­duk­ter­na är in­te ba­ra eko­lo­gis­ka ut­an även helt ve­gans­ka. Van­lig cho­klad het­tas upp un­der pro­ces­sen och det till­sätts soc­ker och mjölk, men in­te hos Cachao – vil­ket gör cho­kla­den till re­na häl­so­pill­ret. Pro­duk­ter­na ska­pas bakom bu­ti­ken och finns på fle­ra av öns fin­kro­gar. Cal­le Co­to­ner 58, San­ta Ca­tali­na cachao.eu/en Mer­ca­do San Ju­an I Pal­mas svar på Me­at­pac­king District lig­ger sa­lu­hal­len Mer­ca­do San Ju­an som öpp­na­de för drygt två år se­dan. Hit kan man kom­ma för att ta en öl, någ­ra ost­ron, el­ler ta någ­ra tim­mar för att äta sig runt i de oli­ka re­stau­rang­er­na i mini­for­mat. Här är man duk­ti­ga på un­der­håll­ning i form av en öl­fes­ti­val, li­ve­mu­sik el­ler nå­got mat­lag­nings­vent. Cal­le Em­pe­ra­triz Eu­ge­nia 6 mer­ca­do­sa­nu­ju­an­pal­ma.es Mer­cat de l’Oli­vi­ar Stans mesta mat­mark­nad är hal­len l’Oli­vi­ar. Här går det att vandra runt i tim­mar mel­lan ost­stånd, ta­pas­ba­rer, oliv­hand­la­re och hant­verks­bu­ti­ker med ler­gods och flä­ta­de kor­gar. Många Pal­ma-bor in­tar en sen hel­glunch här – och på lör­da­gar­na kan det va­ra kö till de mest po­pu­lä­ra stäl­le­na. Räds man in­te en ti­dig mål­tid är det ett tips att kom­ma ti­digt. Plaça de l’Oli­var del Món På del Món finns över 300 öl­sor­ter. Det går all­de­les ut­märkt att provsma­ka sig fram in­nan man kö­per sig ett sex­pack i bu­ti­ken. Ett stort plus är det ri­ka ut­bu­det av lo­kal öl från öns nio oli­ka mi­kro­bryg­ge­ri­er men här finns även ci­der, eko­lo­giskt och na­tur­ligt vin samt li­kö­rer. Placa Na­ve­ga­cio 14b, San­ta Ca­tali­na.

NYÖPPNAT

Amaya Amaya med knappt ett år på nac­ken är en re­stau­rang med ”nya värl­den”-kök, där spans­ka sma­ker mö­ter lång­vä­ga in­flu­en­ser. Baren är en oas, li­te som att kli­va in i ett ex­o­tiskt växt­hus, och drin­kar­na här­i­från går in­te av för hac­kor. Bakom restaurangen står fa­mil­jen Bür­gel som se­dan ti­di­ga­re dri­ver den po­pu­lä­ra som­mar­kro­gen 1661 i Ba­ny­al­bu­far. Car­rer de la Fà­bri­ca 18, San­ta Ca­tali­na amaya.one La Hu­el­la Hos det frans­ka bröd­ra­pa­ret som står bakom La Hu­el­la ser- ve­ras fru­kost he­la da­gen. Nå­got de – ef­ter att ha bott i Austra­li­en, kän­de sak­na­des i Pal­ma. Kvälls­me­nyn byts dag­li­gen ut­ef­ter sa­lu­hal­lens ut­bud och koc­kens kre­a­ti­vi­tet. Eko­lo­giskt från ön, och myc­ket grön­sa­ker är te­mat. Till och med sof­fan på ute­ser­ve­ring­en är klädd i grönt gräs. Car­rer de la Fà­bri­ca 43, San­ta Ca­tali­na To­meu Spril­lans ny re­stau­rang på ta­ket av öns he­tas­te ho­tell­öpp­ning, Sant Jau­me. För kö­ket an­sva­rar To­meu Cal­den­tey som räk­nas till en av öns mest kän­da koc­kar. Han har ar­be­tat på den re­stau­rang som fick öns förs­ta stjär­na i Gui­de

Miche­lin och har se­dan 13 år till­ba­ka en egen stjärn­krog, Bou. Ma­ten på den nya restaurangen är ty­pisk mal­lorkinsk med en tvist. Det finns även en cock­tail­bar och ter­rass som gjord för sol­ned­gång­ar med ba­le­a­risk house i bak­grun­den. Cal­le Sant Jau­me 22 bou­ti­que­ho­te­la­santjau­me.com La Ro­sa Chi­ca Ver­mu­te­ri­an La Ro­sa är en av de mest po­pu­lä­ra kro­gar­na i Pal­ma. Nu har den yng­lat av sig på en gat­hör­na i Son Ar­ma­dans. Den nya restaurangen är med sin ute- I Pal­mas gam­la stads­del finns en drös små­ba­rer per­fek­ta för ett snabbt ver­mut-stopp. ser­ve­ring stör­re – och tok­po­pu­lär. Bo­ka bord el­ler be­red dig på vän­te­tid om du vill sit­ta. På me­nyn står ta­pas­mat: tor­til­la, gril­lad bläck­fisk el­ler gril­la­de grö­na pi­mi­en­tos­pap­ri­kor. Lyx­ig kon­serv­mat står ock­så på me­nyn. Mon­se­nor Pal­mer 5, Son Ar­ma­dans Pu­ro Be­ach Club Il­le­tas Öns kän­da be­ach­club Pu­ro tog i år över gam­la Vir­tu­al Club och har ska­pat en lyx­ig strand­klubb i sam­ma stil som ori­gi­na­let, tio mi­nu­ters bil­väg från Pal­ma vid stran­den Il­le­tes. Till skill­nad från sin sys­ter­klubb finns här ing­en pool ut­an man ba­dar di­rekt i ha­vet, som en slags havs­pool. Med sol­bäd­den kom­mer vat­ten och ett frukt­fat. Här gäl­ler det ock­så att bo­ka i för­väg då tryc­ket va­rit högt re­dan på för­sä­song­en. Pas­seig Il­le­tes 60, Il­le­tes puro­be­ach.com

PO­PU­LÄ­RA KRO­GAR

Ca­sa Maru­ka En ty­pisk mal­lorkinsk re­stau­rang är Ca­sa Maru­ka med en drös lo­kal­bor som stam­mi­sar. Me­nyn finns i tre de­lar: en som byts ut dag­li­gen be­ro­en­de på mark­na­dens ut­bud, en del klas­si­ker som all­tid finns där och en där koc­ken Al­ber­to ex­pe­ri­men­te­rar li­te mer. Hans ex­fru skö­ter des­ser­ter­na – äp­pel-

tar­ten med getost­glass som till­val är ett ab­so­lut mås­te! Car­rer de la Re­i­na Ma­ria Cristi­na 7 ca­samaru­ka.com Marc Fosh Pal­mas mesta fin­krog står koc­ken Marc Fosh för. Det är en av öns nio Miche­l­in­re­stau­rang­er och lig­ger in­hyst in­u­ti Ho­tel Con­vent de la Mis­sió. Ma­ten som ser­ve­ras i av­smak­nings­me­ny­er är me­del­havs­in­spi­re­rad med en fi­na­re tvist, och även om det kan va­ra svårt att få bord re­kom­men­de­ras en drink i den coo­la barmil­jön in­till restaurangen. Car­rer de la Mis­sió 7 mar­cfosh.com Kurö­ba­ta Tok­po­pu­lä­ra asi­a­tis­ka kro­gen Kurö­ba­ta ser­ve­rar ja­pansk-ko­re­ansk fu­sionmat. För­svin­nan­de go­da dump­lings, vår­rul­lar och ta­ta­ki i del­vän­ligt for­mat. Nam­net är en på­hit­tad ord­lek där krö­ga­ren slängd in ett ”ö” som en flört med sin svens­ka publik. Mis­sa in­te de­ras ro­li­ga sa­ke­ut­bud och välska­ka­de cock­tails med sting. Se till att bo­ka bord i för­väg. Plaça del Pro­grés 9, San­ta Ca­tali­na kuro­ba­ta.com Ca­ne­la För en fa­mil­jär och my­sig res- tau­rangupp­le­vel­se är Ca­ne­la per­fekt. Bäs­ta plat­ser­na är de vid baren runt det öpp­na kö­ket. Ma­ten är spansk med ro­li­ga in­flu­en­ser ut­i­från. Som to­mattar­ta­ren, en flört med rå­biff, fast gjord på sol­mog­na ita­li­ens­ka to­ma­ter. El­ler ibe­ri­co­fyll­da vår­rul­lar med dipp på man­go. Vin­lis­tan har ock­så fle­ra bra lo­ka­la pro­du­cen­ter. Cal­le Sant Jau­me 13 fa­ce­book.com/ca­ne­la.santjau­me El Cha­flan de Pa­txi Kött­kro­gen Pa­txi har ett myc­ket gott ryk­te. Så bra fak­tiskt att man mås­te bo­ka bord minst tre da­gar i för­väg för att få äta de­ras nå­gon av de­ras gril­la­de kött­bi­tar ”a la pa­ril­la”. I baren är det hög­re om­sätt­ning på sitt­plat­ser­na så kom­mer du tid går det att få sig en muns­bit här. Stam­misk­li­en­tel är högt, bå­de bland in­ter­na­tio­nel­la gäs­ter och lo­kal­bor. Car­rer d’Espar­te­ro 28, Son Ar­ma­dans ATT DRIC­KA La Mo­li­en­da Öns bäs­ta kaf­fe ser­ve­ras av ba­ris­tor­na in­ne på pyt­te­lil­la La Mo­li­en­da. Ur­go­da bak­verk där mo­rotska­kan sägs va­ra en av de bäs­ta att mat­cha kop­pen med. Stäl­let lig­ger li­te un­dan­gömt på ett ga­tu­hörn – men det är värt pro­me­na­den. Car­rer del Bis­be Cam­pins 11 Bras­sclub Bli bordser­ve­rad hant­verkscock­tails här på en av Pal­mas proff­si­gas­te ba­rer. Bras­sclub fat­lag­rar sin egen Ne­gro­ni och gör ur­b­ra drin­kar för runt 100 kro­nor styck, som den på tequi­la, Fri­da Mu­le, en hom­mage till mex­i­kans­ka konst­nä­rin­nan Fri­da Kahlo. Pas­seig de Mal­lor­ca 34 bras­sclub.com To­que de Qu­e­da En bar in­redd som om det vo­re ett var­dags­rum. Ta­pas be­ställs på ja­panskt manér i ett an­teck­nings­block. På dryc­kes­si­dan finns fler oli­ka sor­ters bub­bel­vin att väl­ja mel­lan. Stäl­let stäng­er re­dan vid 23-ti­den så kom ti­digt. Car­rer de Can Ca­val­le­ria 15b fa­ce­book.com/to­que­de­que­da­mal­lor­ca An­ni­bal 23 En ny­öpp­nad, pyt­te­li­ten vin­bar är An­ni­bal 23 som har många eko­lo­gis­ka vi­ner och runt fem rö­da och fem vi­ta på glas som byts ut dag­li­gen. Baren drivs av en frans­man och publi­ken är ett pot­pur­ri av oli­ka na­tio­na­li­te­ter och onek­li­gen po­pu­lär bland öns svens­kar. Cal­le An­ni­bal 23, San­ta Ca­tali­na an­ni­bal23.es Cha­peau 1987 Cock­tail­bar med pip­pi på whis­key. Bar­ten­dern här har vun­nit Bacar­dis bar­täv­ling i år och se­dan dess räk­nas baren till en av Pal­mas bäs­ta. Låt bar­ten­dern skräd­dar­sy en cock­tail ut­ef­ter pre­fe­ren­ser, men välj med för­del nå­gon av drin­kar­na med whis­key el­ler bour­bon. Pas­seig de Mal­lor­ca 24 fa­ce­book.com/Cha­peau1987 BOENDE Cort Mitt emot stads­hu­set lig­ger bou­ti­que­ho­tel­let Cort, med väg­gar­na kläd­da i det mal­lorkins­ka ty­get len­gu­as mal­lorqui­nas. Det finns ba­ra ett dub­bel­rum här, res­ten är svi­ter. Toppsvi­ten lig­ger in­u­ti ett torn med pri­vat ter­rass och egen jacuz­zi. Stäl­let öpp­na­des för fy­ra år se­dan och drivs av en nors­ka. Dub­bel­rum från cir­ka 2 300 kro­nor per natt. Plaça de Cort 11 ho­tel­cort.com San Fran­se­sc Ho­tell San Fran­se­sc öpp­na­de för två år se­dan ef­ter om­fat­tan­de re­no­ve­ring­ar där man tog stor hän­syn till den gam­la pa­lats­lik­nan­de bygg­na­den. Här finns 42 rum, en re­stau­rang med bra ryk­te, tak­pool med till­hö­ran­de bar som kvälls­tid svi­dar om till sushire­stau­rang mel­lan tis­dag och sön­dag. Dub­bel­rum från cir­ka 2 900 kro­nor per natt. Plaça de Sant Fran­ce­sc 5 ho­tel­san­fran­se­sc.com Can Alo­mar Ett bou­tiqe­ho­tell med oslag­bar adress mitt i Pal­ma stad är Can Alo­mar med två ter­ras­ser, en re­stau­rang med Nik­kei-in­rikt­ning till hö­ger och på and­ra si­dan med bar. Bakom stäl­let står kon­cer­nen It som även i år öpp­nar Sant Jau­me med restaurangen To­meu. Dub­bel­rum från cir­ka 2 800 kro­nor. Car­rer de Sant Fe­liu 1 bou­tiqe­ho­tel­ca­nalo­mar.com Na­kar De­sign­ho­tell med en av Pal­mas bäs­ta ut­sik­ter från tak­ter­ras­sen som ock­så har en li­ten pool och är ett pop­pis drink­stäl­le på kväl­len. Rum­men är stil­rent in­red­da i lju­sa fär­ger och lä­get är pang­b­ra – mitt i stan. Här­i­från är det nä­ra till re­stau­rang­er och ba­rer. Dub­bel­rum från cir­ka 1 700 kro­nor. Aveni­da de Jau­me III 21 na­kar­ho­tel.com Cap Rocat Ett av stans all­ra lyx­i­gas­te ho­tell lig­ger in­rymt i ett gam­mal fort sö­der om Pal­ma stad. Här so­ver man bok­stav­li­gen med histo­ri­ens ving­slag. Det finns ba­ra 24 rum och 22 av dem är svi­ter. Lä­get är li­te un­dan­gömt vid en havs­bukt som går att spa­na ut över från ho­tel­lets pool. Eget gym och ten­nisba­na får man på kö­pet. Dub­bel­rum från cir­ka 7 200 kro­nor. Ct­ra de Cap En­der­rocat, Ca­la Bla­va ca­procat.com

Puro­be­ach Il­le­tas är sä­song­ens he­tas­te ny­öpp­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.