MAT & DRYCK

RES Travel Magazine - - Guide Ibiza -

Sa Ca­le­ta

1988 öpp­na­de den nu­va­ran­de äga­rens pap­pa en strand­ki­osk som ser­ve­ra­de dryc­ker och li­te mat in­till båt­hu­set som han i sin tur ärvt av sin far. I dag har den vux­it till en av öns po­pu­lä­ras­te fisk­re­stau­rang­er. Det är näs­tan all­tid full­satt, men ser­vicen fun­ge­rar per­fekt och mås­te man vän­ta en stund hän­vi­sas man till en my­sig li­ten bar un­der tal­lar­na bakom hu­set. Snart nju­ter man av läck­ra fisk- och skal­djurs­rät­ter el­ler var­för in­te de­la på en pael­la? Vill man in­te sit­ta un­der tak kan man väl­ja en av plast­sto­lar­na när­ma­re den po­pu­lä­ra stran­den Bol Nou. Stam­gäs­ter­na av­slu­tar of­tast mål­ti­den med en café ca­le­ta, en Ibi­za­klas­si­ker som upp­fanns just här på 1950-ta­let och be­står av kaf­fe blan­dat med ka­nel, soc­ker, spansk whis­ky, mörk rom samt ci­tron- och apel­sin­skal. Playa d’es Bol Nou, Sant Jo­sep re­stau­ran­te­saca­le­ta.com

Sa Co­va

Det char­mi­ga pa­ret Cy­ril Clau­del och Ni­co­las Bla­sco har verk­li­gen lyc­kats med må­let att pla­ce­ra en li­ten bit av sitt Frank­ri­ke ne­dan­för ring­mu­rar­na i Ibi­za stad. Skö­na som­mar­kväl­lar sit­ter man gär­na länge här på de­ras trot­to­ar­kant och nju­ter av um­gäng­et, folk­li­vet och ut­sik­ten upp mot ka­te­dra­len. Den äkt­frans­ka käns­lan för­stärks av att många rå­va­ror di­rek­tim­por­te­ras, och här ex­cel­le­ras det i så­dant som ost­ron, äk­ta pa­té­er och ”mam­mas” egen cas­sou­let, kött­gry­ta. En an­nan av sig­na­tur­rät­ter­na är l’ong­let med gra­tin daup­hi­no­is – flank­stek med po­ta­tis­gra­täng. Vin­lis­tan är ock­så im­po­ne­ran­de och ef­ter någ­ra glas vå­gar man kanske snac­ka mu­sik med Cy­ril som ibland ex­traknäc­ker som dj. Cal­le San­ta Lu­cia, 5, Ibi­za bist­ro­saco­va.com

Ibi­za Food Stu­dio

Den ita­li­ensk-dans­ke koc­ken Bo­ris Bu­o­no trött­na­de på stres­sen och konkurrensen i krog­kö­ken i nor­ra Eu­ro­pa (han har bland an­nat job­bat på No­ma i Kö­pen­hamn) och köp­te ett hus i den halv­far­li­ga stads­de­len Sa Penya i Ibi­za stad. För­ra sommaren, när hu­set var fär­digre­no­ve­rat, bjöd Bo­ris in till mid­dag i sitt kom­bi­ne­ra­de var­dags­rum/kök – och vil­ken suc­cé det blev. Li­te hem­ligt är det fort­fa­ran­de – man mås­te bo­ka via hem­si­dan och blir es­kor­te­rad upp till ”restaurangen” från en mö­tes­plats ne­re i stan, men oj, vil­ken matupp­le­vel­se man får. Me­nyn be­står av en för­ut­be­stämd rad av rät­ter som pre­pa­re­ras i det öpp­na kö­ket av Bo­ris och hans team. Al­la rå­va­ror­na är från ön, någ­ra av dem är upploc­ka­de av koc­kar­na själ­va på väg från da­gens strand­häng. Car­rer Alt, Sa Penya, Ibi­za fa­ce­book.com/Ibi­za­food­stu­dio

Lips Re­ar­tes

Den­na lju­sa och frä­scha Bar­ce­lo­na-chi­ca be­ach club och krog ser­ve­rar spän­nan­de fu­sion­cu­i­si­ne på tall­ri­kar­na, sin­ge­rad äga­ren och köks­mäs­ta­ren Da­vid Re­ar­te. Även publi­ken är en spän­nan­de fu­sion; av Ibi­za­bor som fi­rar fö­del­se­da­gar, stor­fa­mil­jer som krys­sar mel­lan stran­den och nå­got av lång­bor­den, unga par­ty­pos­ses och ju­vel­be­häng­da äld­re da­mer. Al­la pas­sar på nå­got sätt in ibland de vi­ta Von­do­me-möb­ler­na på den av­ska­la­de trädäc­ket. Är man en ”foodie” ska man väl­ja bord 0, då sit­ter man in­till kö­ket och kan be­skå­da Da­vid och koc­kar­na när de la­gar ma­ten… Vill man in­te äta kan man ba­ra nju­ta av go­da drin­kar el­ler bo­ka sol­stol för da­gen. Car­rer Por­re­res 1, Playa d’en Bos­sa lip­si­bi­za.com

Za­gu­an

Det finns all­tid minst ett par dus­sin va­ri­an­ter av pinchos – tun­na ba­gu­et­te­ski­vor med fan­ta­si­ful­la och läck­ra på­lägg – bakom bar­dis­ken på Za­gu­an. Åt­gång­en är stor bland al­la dem som pla­ce­ras vid baren i vän­tan på ett bord. Det gäl­ler att di­sci­pli­ne­ra sig så att man fort­fa­ran­de har plats för al­la go­da tra­di­tio­nel­la ta­pas el­ler nå­gon av de or­di­na­rie rät­ter­na som kan be­stäl­las när man väl får sät­ta sig till bords. Me­nyn är bas­ki­skin­flu­e­rad och här finns allt från gril­la­de lammkot­let­ter till rä­kor fri­te­ra­de med vit­lök, baca­lao (tor­kad torsk) och blod­kor­ven mor­cil­la. Även ef­ter­rätts­lis­tan på grif­fel­tav­lan in­ne­hål­ler blink­ning­ar åt norr. Kro­gen är ge­nu­in och fa­mil­jägd och loc­kar en kul bland­ning av Ibi­za­bor och tu­ris­ter. Avin­gui­da de Bar­tolomé Ros­selló 15, Ibi­za el­za­gu­an.es

Las Pu­er­tas del Ci­e­lo

Se upp – bac­ka in­te för långt när ni tar grou­pi­es vid klipp­kan­ten! Den­na lil­la re­stau­rang och bar lig­ger pre­cis på kan­ten av de högs­ta klipp­stu­pen på nor­ra si­dan av ön och ut­sik­ten, fram­förallt vid sol­ned­gång­en, är ma­gisk. När man tit­tat sig mätt på ho­ri­son­ten, ha­vet och se­gel­bå­tar­na långt där­ne­re avnju­ter man gär­na en is­kall drink el­ler en bit mat på trä- bän­kar­na un­der tal­lar­na ut­an­för fa­mil­jen Can Jor­di de Co­ro­nas lil­la välsköt­ta hus. På me­nyn finns bland an­nat sal­la­der, bläck­fisk, gril­la­de sar­di­ner, skal­djur­spael­la, lammkot­let­ter med me­ra. Om­giv­ning­ar­na är un­der­ba­ra – mis­sa in­te den un­der­ba­ra lil­la högslät­ten Pla de Co­ro­no och byn Sant Ag­nès. Camí des Pla de Co­ro­na, km 2 fa­ce­book.com/pu­er­tas­del­ci­e­lo.ibi­za

Restaurangen i Sa Ca­le­ta har gått från strand­ki­osk till öns po­pu­lä­ras­te re­stau­rang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.