BOENDE

RES Travel Magazine - - Guide Ibiza -

Des­ti­no Re­sort

Långt ute på en klip­pa en halv­mil från Ibi­za stad lig­ger den­na ult­ra­mo­der­na re­sort som loc­kar tren­di­ga och ele­gan­ta gäs­ter från he­la värl­den. Hit kom­mer man för att slap­pa vid poo­len, läpp­ja på en drink, nju­ta av gym­klas­ser och yo­ga och kanske dan­sa loss på natt­klub­ben Tox ef­ter so­lens ned­gång. Hotellet har för­stås ock­så en re­stau­rang, där en del av in­gre­di­en­ser­na på tall­ri­ken kom­mer från de eg­na eko­lo­gis­ka od­ling­ar­na, så i prin­cip kan man till­bringa he­la se­mestern i si­na flip­flops in­nan­för mu­rar­na. He­la stäl­let ut­r­stå­lar nocha­lant ele­gans. Från poo­len skym­tar man Dalt Vi­la, gam­la stan i Ibi­za stad, i fjär­ran och i ho­tel­lets spa kan man bland an­nat väl­ja mel­lan en ja­pansk sen­to-ri­tu­al, ara­bisk ham­mam, oce­an ri­tu­al el­ler ayur­ve­dic

ri­tu­al. Ho­tel­lets vär­dar Hu­go Ur­gell och La­ra Met­zer finns of­ta på plats. Cap Mar­ti­net, Ta­la­man­ca des­ti­no­i­bi­za.com

Gi­ri

Jäm­fört med tu­rist­om­rå­de­na i Ibi­za stad och San An­to­nio är byn San Ju­an som en an­nan värld. Här, på den nor­ra si­dan av ön är tem­pot lång­sam­ma­re, dof­ten av pin­jer­na star­ka­re och ha­vets färg li­te in­ten­si­va­re. ”Ibi­za jun­ki­es” som Ka­te Moss och Ja­de Jag­ger har upp­täckt det för län­ge­sen – den sist­nämn­da har för­res­ten ett hus i när­he­ten. Dans­kar­na Lars Holm Han­sen och Ro­sa Hil­debrandt, som dri­ver Gi­ri, har ock­så fun­nit sitt pa­ra­dis här. Hotellet har ba­ra fem rum. De är al­la li­te oli­ka och in­red­ning­en är en bland­ning av asi­as­tiskt och skan­di­na­viskt. Den oan­sen­li­ga fa­sa­den ut mot by­ga­tan döl­jer ock­så en un­der­bar träd­gård med ge­ne­rös pool, ett my­sigt spa och en mat­sal ba­ra för ho­tel­lets gäs­ter som kal­las ”the living room”. Be­sö­ka­re ut­i­från kan bo­ka bord för lunch el­ler mid­dag på The Gi­ri Café. Car­rer Prin­ci­pal 3-5, Sant Jo­an the­gi­ri.com

Gran Ho­tel Mon­te­sol

Öns älds­ta ho­tell, som slog upp por­tar­na ef­ter in­bör­des­kri­get 1933, in­går nu­me­ra i Hil­ton­ked­jans Cu­rio-kol­lek­tion, ut­valt för sin spe­ci­el­la ka­rak­tär. Det är den per­fek­ta adres­sen för den som vill bo stånds­mäs­sigt mitt i Ibi­za stad, nä­ra shop­ping, se­värd­he­ter, nö­jes­liv och världs­ar­vet Dalt Vi­la, den murom­gär­da­de öv­re de­len av sta­den. Rum­men, re­cep­tion och re­stau­rang är in­tred­da i snygg, mo­dern art déco­stil av den spans­ke de­sig­nern Lá­za­ro Ro­sa-Vi­olán. Hotellet har till­gång till pri­va­ta kon­fe­renslo­ka­ler på nä­ra­lig­gan­de Ar­ke­o­lo­gis­ka museet och hjäl­per gär­na till med bok­ning­ar på re­stau­rang, båt­hy­ra, bil­jet­ter, ut­flyk­ter et ce­te­ra. Pas­seig de Va­ra de Rey 2, Ibi­za gran­ho­tel­mon­te­so­li­bi­za.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.