STRÄN­DER MED STRAND­KLUB­BAR

RES Travel Magazine - - Guide Ibiza -

Playa de Com­te (Ca­la Con­ta)

Ca­la Con­tas po­pu­la­ri­tet kom­mer sig av den spar­sam­ma be­byg­gel­sen, det tur­kos­blå vatt­net och ut­sik­ten mot de vack­ra öar­na Il­la des Bosc och Ses Punx­es. Det­ta är egentligen ett rad­band av strän­der och klipp­vi­kar som loc­kar oli­ka ty­per av publik. Al­la sam­sas dock på restaurangen och baren Sun­set As­h­ram som lig­ger mitt på ud­den. Vill du le­ta dig vi­da­re bland klip­por och bad­stäl­len längs vi­ken kan jag re­kom­men­de­ra att sty­ra ste­gen mot den lil­la strand­ba­ren Ca­la Escon­di­da till väns­ter om par­ke­ring­en el­ler nå­gon av re­stau­rang­er­na som lig­ger up­pe på klip­por­na läng­re ös­terut – S’Il­la des Bosc och Ses Ro­ques.

Las Sali­nas/Es Ca­val­let

Al­la äls­kar des­sa två långa strän­der i ett na­tur­re­ser­vat på varsin si­da av halvön längst i sö­der på Ibi­za. På Las Sali­nas-si­dan he­ter de po­pu­lä­ras­te be­ach­klub­bar­na – där man kan hy­ra sol­stol och be­stäl­la lunch el­ler ti­dig mid­dag – Joc­key Club och Ma­li­bu Be­ach. Li­te läng­re söderut hit­tar man tren­di­ga Sa Trinxa som loc­kar en li­te vil­da­re publik – en mix av klubb­kids, fa­mil­jer, par­tygäng och na­tu­ris­ter. Vand­rar man än­nu läng­re söderut hit­tar man lätt sin egen lil­la klipp­vik. På Es Ca­val­let-si­dan täv­lar su­per­chi­ca El Chi­rin­gui­to när­mast par­ke­ring­en med gay­driv­na Chi­ring­ay nå­gon kilo­me­ter läng­re ut. Bakom sand­dy­ner­na fro­das få­gel­li­vet i och kring de mång­tu­sen­å­ri­ga salt­bas­säng­er­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.