BOENDE

RES Travel Magazine - - Guide Bristol -

Har­bour Ho­tel

Ett prakt­fullt ve­ne­ti­ansktin­spi­re­rat pa­lats byggt runt 1850 för ban­ker­na Mid­lands och Lloyds har just trans­for­me­rats till att bli Bri­stols bäs­ta boende. Har­bour med en­bart 42 rum är chict ur­bant men sam­ti­digt tid­löst klas­siskt. Mis­sa in­te skal­dju­ren i den ele­gan­ta restaurangen Jet­ty. Dub­bel­rum från cir­ka 1 300 kro­nor per natt. 49/55 Corn Stre­et bristol-har­bour-ho­tel.co.uk

The Bristol

Fan­tas­tiskt ful fa­sad men här­ligt om­bo­nat in­re och rik­tigt sto­ra rum. Vat­ten­nä­ra The Bristol har bäs­ta lä­ge mel­lan konst­gal­le­ri­er­na vid Har­bour­si­de och den gam­la stads­kär­nan. Fru­kost­buffén hål­ler dig dess­utom mätt och glad till da­gens förs­ta pint. Dub­bel­rum från cir­ka 1 500 kro­nor per natt. Prin­ce Stre­et do­yle­col­lec­tion.com

Avon Gor­ge Ho­tel

Högt klätt­ran­de ho­tell just vid flo­den Avon och fo­ten av pam­pi­ga Clif­ton Sus­pen­sion Bridge. Per­fekt li­tet se­kel­skif­tes­stäl­le för den som vill bo i lug­na och li­te lyx­i­ga stads­de­len Clif­ton Vil­lage. Bo­ka rum med ut­sikt. Dub­bel­rum från 1 000 kro­nor per natt. Sion Hill, Clif­ton the­a­vong­or­ge.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.