Gui­de Emilia Romagna

RES Travel Magazine - - Italien -

SNABBFAKTA

Resa dit: Flyg till Bo­log­na, till ex­em­pel med SAS via Kö­pen­hamn el­ler Luft­han­sa via Frank­furt/Mün­chen. Al­ter­na­tivt Ry­a­nair till Rom.

Ta sig runt: De stör­re stä­der­na kan själv­klart nås med tåg, men ska du upp­le­va he­la land­ska­pet be­hövs hyr­bil. Dä­re­mot är det säl­lan mer än tio mil i nå­gon rikt­ning om man ut­går från flyg­plat­sen i Bo­log­na. BOENDE

B&B Il Bri­git­ta

Bed and bre­ak­fast med möj­lig­het till ett eget vå­nings­plan och tak­ter­rass hem­ma hos de­sig­nern och konst­nä­ren Bri­git­ta. Fan­tas­tisk fru­kost på in­ner­går­den. Bäs­ta lä­ge i Ri­mi­nis gam­la hamn­kvar­ter. Fis­ke­bå­tar­na kas­tar an­kar var­je mor­gon. Går även att hy­ra he­la hu­set med tre sov­rum. Dub­bel­rum från cir­ka 1 200 kro­nor per natt. Via Si­nist­ra del Por­to 90, Ri­mi­ni il­bri­git­[email protected]

Al­ber­go Cap­pel­lo

Ra­ven­na strax norr om Ri­mi­ni är den per­fek­ta lil­la kul­turs­tan att till­bringa någ­ra da­gar i mel­lan strand och berg. Gå-vän­ligt, un­der­ba­ra he­ta pi­az­zor med is­kall gra­ni­ta och my­si­ga kro­gar. Och såklart an­rik mo­sa­ik i mas­sor. Det här lil­la bou­ti­que­ho­tel­let mitt i ett gam­malt pa­lats i hi­sto­ris­ka cent­rum har ba­ra sju rum, el­ler sna­ra­re svi­ter, med im­po­ne­ran­de tak­höjd. Dub­bel­rum från cir­ka 1 300 kro­nor per natt. Via IV No­vem­b­re 41, Ra­ven­na al­ber­go­cap­pel­lo.it

La Locan­da del­la Cam­pa­na­ra

Dröm­men om li­vet på lan­det bor i pyt­te­lil­la Pi­a­net­to ut­an­för Ga­le­a­ta. I bergs­byn har Ro­ber­to och Ales­sand­ra ska­pat sex myc­ket in­di­vi­du­el­la rum väg­gi-vägg med en 1400-tal­s­kyr­ka. Sval­kan­de ef­ter någ­ra stor­stä­der, in­te minst om man tar sig ett dopp i den murom­gär­da­de ute­poo­len mitt i gröns­kan. Mis­sa in­te de­ras os­te­ria med rät­ter en­ligt slow food-fi­lo­so­fin. Dub­bel­rum från cir­ka 900 kro­nor per natt. Via Pi­a­net­to Bor­go 24, Ga­le­a­ta os­te­ri­a­lacam­pa­na­ra.it MAT & DRYCK

Trat­to­ria La San­gi­o­ve­sa

Byn San­tar­cang­e­lo en halv­tim­me från Ri­mi­ni är Bo­log­na­bor­nas hem­li­ga helg­nö­je. Här vand­rar man runt i ett väl­be­va­rat me­del­ti­da cent­rum, äter glass på färs­kas­te frukt – och slår sig sent om­si­der ner på La San­gi­o­ve­sa, äter pi­a­di­na och hem­gjor­da pas­ta­rät­ter så det spru­tar om öro­nen och sköl­jer ner med lo­kalt od­lat San­gi­o­ve­se-vin. Pi­az­za Be­a­to Si­mo­ne Ba­lac­chi, San­tar­cang­e­lo di Romagna san­gi­o­ve­sa.it

Risto­ran­te Gui­do

Miche­lin­krog i en li­ten strand­bar någ­ra me­ter från ha­vet. De ton­säk­ra brö­der­na Ra­schi ska­par in­no­va­ti­va fisk- och skal­djurs­rät­ter i en pris­värd av­smak­nings­me­ny av små rät­ter med sto­ra sma­ker. Bo­ka bord ut­om­hus och låt de sal­ta vin­dar­na smak­sät­ta rät­ter­na. Lung­o­ma­re Gui­do Spa­daz­zi 12, Mi­ra­ma­re di Ri­mi­ni risto­rante­gui­do.it

Hos­te­ria Gi­usti

De­li­bu­tik i Mo­de­na med anor än­da till­ba­ka till 1600-ta­let. Ta bak­dör­ren bakom dis­ken och upptäck ett hem­ligt li­tet rum med plats för fy­ra mat­bord. Som att kom­ma rakt in i en sön­dags­mid­dag på lan­det. Via Fa­ri­ni 75, Mo­de­na hos­te­ri­a­gi­usti.it SE & GÖ­RA

Mo­sa­ics by night

Mo­sa­ik­ar­be­tet i Ra­ven­nas kyr­kor Ba­si­li­ca San Vi­ta­le och Gal­la Pla­ci­dia är nå­got helt unikt och ena­stå­en­de. Följ med en li­ten ex­klu­siv grupp på gui­dad tur när mörk­ret fal­lit och im­po­ne­ras av des­sa världs­arvs­skyd­da­de re­li­giö­sa mo­tiv ska­pa­de re­dan på 500- och 600-ta­let. emi­li­a­ro­mag­na­tu­ris­mo.com

Mat­lag­nings­kur­ser

Den ita­li­ens­ka kok­bo­kens fa­der Pel­le­g­ri­no Ar­tu­si har fått ett helt mat­cent­rum upp­kal­lat ef­ter sig i hans hemstad For­lim­po­po­li. Ska man lä­ra sig rul­la och vi­ka pas­ta är det här hos Ca­sa Ar­tu­si. Li­ka stort är nö­jet ef­teråt att mum­sa i sig god­sa­ker­na över en lunch med fler lo­ka­la pro­duk­ter. Någ­ra mil söderut är Ales­sand­ra på La Cam­pa­na­ra (se adress un­der Boende) ex­pert på rät­ter från det ber­gi­ga gräns­lan­det mel­lan Romagna och Tosca­na. Stor som li­ten lär sig rul­la hen­nes ve­ge­ta­ris­ka pol­pet­te, kött­bul­lar, med egenod­lad zuc­chi­ni. Via Andrea Cos­ta 27, For­lim­po­po­li casar­tu­si.it

Vi­ner från Ber­ti­no­ro

Även kal­lad Ro­mag­nas bal­kong är den här bergs­byn två mil från Ri­mi­ni in­te ba­ra känd för dra­ma­tis­ka vy­er, ut­an även för si­na lo­ka­la vi­ner gjor­de på fram­förallt druvsor­ter­na San­gi­o­ve­se och Al­ba­na. Vin­pro­du­cen­ten Cel­li har bå­de rund­vis­ning, av­smak­ning och för­sälj­ning. Vi­a­le Car­duc­ci 5, Ber­ti­no­ro cel­li-vi­ni.com

Fan­tas­tis­ka fa­sa­der med pa­ti­na på ett av många små torg i Mo­de­na.

Mo­sa­ik ska­pad re­dan på 500-ta­let i den by­san­tins­ka kyr­kan San Vi­ta­le i Ra­ven­na. De ma­ka­lö­sa mo­nu­men­ten är nu­me­ra upp­sat­ta på FN:s världs­arvs­lis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.