Paris just nu…

RES Travel Magazine - - Italien - VICTORIA MACHMUDOV Victoria bor i lju­sets stad, Paris, på obe­stämd tid och ar­be­tar som fri­lans­jour­na­list.

BOENDE Nytän­ka­re i ho­tell­djung­eln MOB HO­TEL

Mob är in­te ba­ra ett ho­tell, Mob är en upp­le­vel­se. Rakt ovan­för Paris 18:e ar­ron­dis­se­ment, på fem mi­nu­ters gångav­stånd från den kän­da lopp­mark­na­den i Saint-Ou­en, hit­tar du den­na pär­la. För­u­tom tak över hu­vu­det får du här till­gång till ett co-wor­king­kon­tor, ett me­di­ta­tions­rum, en ut­om­hus­bio och an­nat smått och gott. Kan det bli bätt­re? Dub­bel­rum från cir­ka 1 000 kro­nor per natt. 4-6 Rue Gam­bet­ta, 93400 mob­ho­tel.com

MAT & DRYCK Ur­ban träd­gård GREEN HOUSE

Den ame­ri­kans­ka koc­ken Kristin Fre­de­rick var den förs­ta att in­tro­du­ce­ra food trucks i Paris, med den mo­bi­la restaurangen Ca­mion qui Fu­me. Nu är hon ak­tu­ell med ett nytt kon­cept som läg­ger krut på färs­ka, sä­songs­ba­se­ra­de rå­va­ror. Till so­ba­nud­lar, grön­sak­stem­pu­ra och biff ta­ta­ki finns ett ur­val av na­tur­vi­ner att pro­va i dryc­kes­väg. Öp­pet tis­dag till lör­dag för lunch och mid­dag. 22 Rue Cre­spin du Gast

Ny trat­to­ria i stan PIZZERIA POPOLARE

Ra­dar­pa­ret Ti­gra­ne och Victor lig­ger bakom East Mam­ma, Ober Mam­ma, Mam­ma Pri­mi och Big­lo­ve Caffè. Nu har de öpp­nat än­nu ett stäl­le för ita­lie­näls­ka­re att bli eld och lå­gor över. På Pizzeria Popolare ser­ve­ras bur­ra­ta, risot­to och au­ten­tisk na­po­li­tansk piz­za. En marg­he­ri­ta kos­tar så li­te som en fem­ti­o­lapp och i den till­hö­ran­de baren finns 600 oli­ka ita­li­ens­ka al­ko­hol­hal­ti­ga dryc­ker att väl­ja bland. Öp­pet vec­kans al­la da­gar. 111 Rue Réa­mur fa­ce­book.com/piz­ze­ri­a­po­po­la­re/

BAR & NATT­LIV Lo­van­de klub­böpp­ning SO­CI­E­TY

Paris se­nas­te in­stal­la­tion för det hän­giv­na par­ty­fol­ket är en klubb på fy­ra vå­ning­ar i en gam­mal ka­si­no­lo­kal från 1930-ta­let. So­ci­e­ty lig­ger i hjär­tat av sta­dens 9:e ar­ron­dis­se­ment. Klub­ben in­vig­des ti­di­ga­re i år med pom­pa och ståt, med den frans­ka pro­du­cen­ten Franck Ro­ger som hu­vud­akt. Fram­ö­ver ut­lo­vas fler tunga bok­ning­ar och fest som he­ter du­ga. 14 Rue Ca­det fa­ce­book.com/so­ci­e­ty­pa­ris9

Kvälls­lig un­der­håll­ning MAISON SAGE

Den­na cock­tail­bar i när­he­ten av Pla­ce de la Ré­publi­que har hög trend­fak­tor. Mel­lan ons­dag och sön­dag är det fritt fram att tes­ta flip­per­spel, foos­ball och allt an­nat som Maison Sage har att er­bju­da. Su­gen på en ny ta­tu­e­ring? En gång i må­na­den för­vand­las lo­ka­len till en ta­tu­e­rings­stu­dio. Håll ut­kik på de so­ci­a­la me­di­e­ka­na­ler­na för mer in­fo. 15 Bou­le­vard Saint-Mar­tin maison-sage.com

Bar i tre plan LE POLY

Poly är plat­sen för de som är in­tres­se­ra­de av allt an­nat än en­kel­spå­rig­het. Baren lig­ger all­de­les runt hör­net från met­rosta­tio­nen Stras­bourg Saint-De­nis och är upp­de­lad i tre oli­ka ut­rym­men som an­vänds till att vi­sa film, stäl­la ut konst och lå­ta dj:s ska­pa ka­os på dans­gol­vet. Dess­utom finns en stor ming­el­vän­lig ter­rass och en mat­hör­na där man kan mum­sa på varm­korv el­ler vi­et­na­me­sis­ka mackor. 110 Bou­le­vard de Sé­bas­to­pol le­po­ly.fr

Mob Ho­tel Maison Sage Le Poly Green House

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.