Berlin just nu…

RES Travel Magazine - - Italien - MA­RIA ÖSTERDAHL Ma­ria är en stor re­se- och upp­le­vel­se­fan­tast som bor i Berlin se­dan länge.

SE & GÖ­RA Ut­om­hus­bio i par­ken FREILUFTSKINO FRIEDRICHSHAIN

Bland sta­dens ute­bi­o­gra­fer är den­na min fa­vo­rit i my­si­ga Friedrichshain Volkspark. Du sit­ter i en am­fi­te­a­ter bland lum­mi­ga träd i par­ken, så en­bart det är en upp­le­vel­se i sig. Bil­jet­ter bo­kas bäst on­li­ne, prin­ta ut och ta med så slip­per du kö­er­na. Det finns to­a­lett samt en ki­osk som säl­jer dryc­ker och enkla­re rät­ter, men du får även ta med egen mat och al­ko­hol, så sat­sa på att du­ka upp en här­lig ta­ke­a­way-fest. Den kan va­ra li­te kne­pigt att hit­ta så kom i tid och när bion är slut följ med grup­pen ut, då det är lätt att gå vil­se i den mör­ka par­ken. Nå­gorlun­da ut­bud av fil­mer på eng­els­ka, kol­la pro­gram­met. Öp­pet cir­ka 10 maj till 10 sep­tem­ber. Lands­ber­ger Al­lee 15 frei­luft­ki­no-berlin.de/ki­no­in­fo.php

BAR & NATT­LIV Dans och drin­kar med hi­sto­ris­ka ku­lis­ser BEACHBAR MONBIJOUPARK

En här­lig vår el­ler som­mar­kväll i Berlin kan jag in­te tän­ka på många sa­ker som är trev­li­ga­re än att be­sö­ka Beachbar Monbijoupark, pre­cis i när­he­ten av vack­ra Hackescher Markt, vid flo­den Spree med ut­sikt mot Mu­seu­min­sel. Rik­tigt pam­pigt ser det ut om kväl­len med upp­lys­ta se­kel­skif­tes­bygg­na­der längs med flo­den. Baren är en klas­si­ker som har fun­nits där i många år, och den öpp­nar på nytt var­je vår så snart som väd­ret tillå­ter. Baren är öp­pen un­der da­gen, men en varm kväll är stäm­ning­en ex­tra hög. Det or­ga­ni­se­ras även oli­ka dans­kväl­lar med levande mu­sik, sär­skilt in­om de la­tins­ka dans­sti­lar­na så ta en titt på hem­si­dan in­nan ditt be­sök. Mon­bi­joustras­se 3 mon­bi­jou-thea­ter.de/strand­bar­tanz.html

Av­slapp­nan­de cock­tails MY JUNE BAR

Den­na bar är en av mi­na re­la­tivt nyupp­täck­ta fa­vo­ri­ter. Jag tycker mig se att många Ber­lin­ba­rer ham­nat i fäl­lan att ska­pa li­te för ”kre­a­ti­va” cock­tails- som ca­va med sel­le­ri och grissvål. Jag snubb­la­de in på June Bar en reg­nig och kall feb­ru­a­ri­k­väll och väl­kom­na­des av en spra­kan­de bra­sa, men även när det är var­ma­re ute är baren pre­cis li­ka my­sig. De sat­sar på klas­sis­ka cock­tails med bra rå­va­ror, samt vin och öl. Vad som gör baren spe­ci­ell är den trev­li­ga och upp­märk­sam­ma per­so­na­len, av­slapp­nad stäm­ning med gott om ut­rym­me. Hit­tar man in­te vad man sö­ker på me­nyn så stäl­ler gär­na per­so­na­len upp med att blan­da till det. Sredzkistras­se 65 my-june-bar.de

MAT & DRYCK My­si­gas­te ku­ba­nen PEQUENA HABANA

Har du in­te va­rit på Kuba så kan du lätt för­flyt­ta dig dit ge­nom att be­sö­ka den­na ku­bans­ka pär­la i Schö­ne­berg. Den my­si­ga, men nå­got kly­schigt in­red­da, restaurangen ser­ve­rar fan­tas­tiskt god och so­fisti­ke­rad mat. Fär­ger­na är var­ma och per­so­na­len är trev­lig och upp­märk­sam. Som sig bör föl­jer det ob­li­ga­to­ris­ka ri­set och de svar­ta bö­nor­na med många rät­ter. Mis­sa in­te att pro­va ma­ri

qui­tas de plan­ta­no som för­rätt. Jag var skep­tisk men chip­sen av mat­ba­na­ner är oslag­ba­ra. Sen kan bis­teca de palo­mil­la, en läc­ker bit stek som smäl­ter i mun­nen, varmt re­kom­men­de­ras. Bo­ka bord på hel­ger­na då restaurangen är po­pu­lär. Mis­sa för allt i värl­den in­te att av­slu­ta mål­ti­den med en god rom, och den fan­tas­tis­ka cre­ma ca­ra­me­la­da med ko­kos. Ei­se­nacher­stras­se 48 pequena-habana.de

Snabb­vi­sit i mel­la­nöstern KARUN

Vill du ha god och pris­värd mat så ska du be­ge dig till Karun som er­bju­der li­ba­ne­sis­ka och per­sis­ka spe­ci­a­li­te­ter. Själv sat­sar jag på den hem­la­ga­de per­sis­ka ma­ten med ovän­ta­de smak­bryt­ning­ar. Den syr­li­ga biff­gry­tan med tor­ka­de ci­tro­ner och au­ber­gi­ner är en säll­synt lyc­kad och spän­nan­de kom­bi­na­tion. Sen ska du såklart in­te hel­ler mis­sa djud­je, gril­la­de kyck­lingspett, och ta en titt på vad som är da­gens er­bju­dan­de. Jag upp­täck­te en him­melskt god lamm- och dill­gry­ta på det sät­tet. Stäl­let är en­kelt, så det pas­sar per­fekt för en god lunch el­ler enkla­re kvälls­mål­tid. Bra ut­bud av kal­la dryc­ker, färsk­pres­sad juice och te­er att väl­ja mel­lan. Kantstras­se 36 Pe­sta­loz­zistras­se 29 karun-bist­ro.de

Brunch i det grö­na AN­NA BLUME

An­na Blume är ett här­ligt fru­ko­stoch brunchkafé i po­pu­lä­ra Kollwitzki­ez i Pren­zlau­er­berg. Går du dit på hel­gen, bo­ka bord el­ler var be­redd att vän­ta en stund. Klas­siskt och vac­kert in­om­hus, med en trev­lig ute­ser­ve­ring med grö­na väx­ter och pa­ra­sol­ler som sval­kar när som­mar­het­tan slår till. Me­nyn är bred och du kan i prin­cip få allt du öns­kar till brunch, från vack­ra tall­ri­kar med ost, sa­la­mi och skin­ka, så klart ser­ve­rat med färskt bröd, till cre­pes och ome­let­ter. Det finns även gott om ve­ge­ta­ris­ka al­ter­na­tiv. Är du in­te mätt och nöjd ef­ter det finns även ett loc­kan­de ut­bud av färs­ka tår­tor och ka­kor. Av­slu­ta med en my­sig pro­me­nad i om­rå­det el­ler kanske li­te bo­ta­ni­se­ran­de i spän­nan­de små bu­ti­ker. Kollwitz­stras­se 83 ca­fe-an­na-blume.de

Beachbar Monbijoupark My June Bar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.