SEOUL

RES Travel Magazine - - INNEHÅLL -

En mat­re­sa bland skyskra­por och tra­di­tio­ner. I Syd­ko­re­as hu­vud­stad Seoul finns plats för al­la epo­ker, sma­ker och bö­jel­ser. Här kan du fi­ka på ett lammkafé, upp­le­va en tra­di­tio­nell te­ce­re­mo­ni, äta ut­sökt stre­et­food el­ler gå på stjärn­re­stau­rang där ma­ten pla­ce­ras på tall­ri­ken med pin­cet­ter. Vi har ätit oss ge­nom sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.