VÄRL­DENS MAT

RES Travel Magazine - - INNEHÅLL -

BBQ står på agen­dan när vän­ner­na Jo­han Frit­zell och Jo­han Åker­berg får be­stäm­ma. De har kart­lagt USA:s rö­ki­gas­te hak och dess­utom skri­vit en kok­bok i äm­net. Vår krö­ni­kör Staf­fan Hei­mer­son na­vi­ge­rar dig ge­nom en ny fö­re­te­el­se i USA – ät­bar can­na­bis. Se­dan vis­sa del­sta­ter le­ga­li­se­rat dro­gen har den bör­jat dy­ka upp även på re­stau­rang­me­ny­er­na och i drinklis­tan. Mer om det­ta hit­tar du här…

Vän­ner­na Jo­han Frit­zell och Jo­han Åker­berg är be­sat­ta av rökt kött, en fä­bless som ta­git dem kors och tvärs över he­la USA för att för­dju­pa sig i de skill­na­der­na och ny­an­ser­na i bar­becu­ekö­ken i de oli­ka del­sta­ter­na. Från fi­ne di­ning-kro­gar i New York till fru­kostBBQ i Tex­as. Fa­vo­ri­ter­na har ett helt eget ka­pi­tel i de­ras kok­bok Ho­ly Smo­ke. Fix­ar du in­te att få till re­cep­ten i hem­met är det allt­så ba­ra att bo­ka en re­sa och upp­le­va sma­ker­na på plats. Här är vå­ra fa­vo­ri­ter bland fa­vo­ri­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.