HOTELLEXPERTEN

RES Travel Magazine - - INNEHÅLL - HOTELLEXPERTEN JO­HAN LIND­SKOG RES ho­tell­ex­pert re­ser med jät­te­väs­ka för att få plats med ud­da sou­ve­ni­rer på väg hem.

Vår ho­tell­ex­pert Jo­han Lind­skog trendspa­nar kring Lon­dons ny­kom­ling­ar på ho­tell­sce­nen och Is­lands käns­la för att va­ra helt rätt i ti­den. Och för­kla­rar var­för sa­fa­ri­lod­ger­na i Bots­wa­na hål­ler så hög klass.

NOBU, RE­STAU­RANG­EN SOM blev en re­stau­rang­ked­ja som blev en ho­tell­ked­ja, öpp­na­de i som­ras sitt förs­ta ho­tell i Eu­ro­pa och det är själv­klart Lon­don som fått förs­ta tjing. De­sig­nen är mo­dernt brit­tiskt mö­ter No­bus asi­a­tis­ka röt­ter. Färgska­lan är mörk svart, grå och brun med guld­i­ga in­slag så som sig bör nu mot slu­tet av 2010-ta­let. Na­tur­ligt­vis öpp­nar ock­så Nobu re­stau­rang på ho­tel­let. Lä­get är ar­ty Sho­re­dit­ch.

Än­nu mer hy­pat är öpp­ning­en av The Ned, ett land­mär­ke i 1920-tals­stil med 252 rum i ett gammalt bank­pa­lats. Lyx­igt och fem­stjär­nigt med al­la tänk­ba­ra fa­ci­li­te­ter som spa, två poo­ler, nio re­stau­rang­er och tak­bar. Dess­utom natt­klubb i det gam­la bank­val­vet.

no­bu­ho­tels­ho­re­dit­ch.com / thened.com

”Nit­tio­nio pro­cent av vad vi i ho­tel­l­in­du­strin syss­lat med de se­nas­te 50 åren hand­lar om att loc­ka gäs­ter från nå­gon an­nan stad el­ler nå­got an­nat land. Men det kanske in­te är så smart. Vi mis­sar ju kun­der som är 100 gång­er fler och bätt­re: De lo­ka­la gäs­ter­na. De som bor bred­vid ho­tel­let, de som går till job­bet någ­ra kvar­ter där­i­från och 90 pro­cent av dem vå­gar in­te ens gå in på ho­tel­let där­för att de tror att det förs­ta vi kom­mer att frå­ga är: ”vad har du för rums­num­mer?” De be­hö­ver in­te ett rum. Men de kanske be­hö­ver en ser­vice.”

/SÉBASTIEN BAZIN, VD ACCORHOTELS SOM DRI­VER ÖVER 4 000 HO­TELL I VÄRL­DEN UN­DER ETT TJU­GO­TAL OLI­KA VARUMÄRKEN.

Nya Nobu i Lon­don. De­sig­nat med tyd­li­ga ja­pans­ka röt­ter och en släng av mo­dern brit­tisk es­te­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.