Al­la vägar bär till Rom

RES Travel Magazine - - MEDARBETARE OCH LEDARE - Kaj­sa Beausang Chefre­dak­tör

förs­ta gång­en jag be­sök­te Rom var jag 18 år och an­led­ning­en till det­ta var en stu­di­e­re­sa med min la­tin­klass sista året i gym­na­si­et. Fak­tum var att den­na av sko­lan sub­ven­tio­ne­ra­de re­sa var en bi­dra­gan­de fak­tor till att jag val­de just hu­ma­nis­tisk lin­je. Att få läm­na de värm­länds­ka sko­gar­na för an­ti­kens met­ro­pol, om så ba­ra för en vec­ka, fram­stod som ett overk­ligt och oe­mot­stånd­ligt lock­be­te. Snudd på oge­nom­för­bart.

Vårt sche­ma var ri­go­röst och vi be­sök­te så många namn­kun­ni­ga bygg­na­der och plat­ser och vän­de på så många gam­la ste­nar som det ba­ra var möj­ligt på en vec­ka. Vi hann till och med pric­ka en in en titt på på­ven när han höll tal från ett föns­ter på Pe­ters­plat­sen. Jag minns att jag miss­tog hans hu­vud för en mik­ro­fon.

Och nog för­und­ra­des vi över all an­tik prakt, de im­po­ne­ran­de mo­nu­men­ten, res­ter­na av Fo­rum Ro­ma­num, Hadri­a­nus Vil­la, Co­los­se­um… och fram­för allt fa­sci­ne­ra­des jag, pre­cis som al­la första­gångs­be­sö­ka­re får jag för­mo­da, över att des­sa hi­sto­ris­ka bygg­na­der pop­pa­de upp i vart och vartan­nat gat­hörn på ett nästin­till non­cha­lant sätt. ”Nä­men, här tro­nar Pan­te­on.” ”Hopp­san, här fla­ne­rar vi visst på Pi­az­za Na­vo­na.” Att det mo­der­na li­vet fort­går mitt bland ar­te­fak­ter­na.

För­u­tom att va­ra duk­tig och lä­ra mig skill­na­den på do­ris­ka och ko­rin­tis­ka ka­pi­täl ha­de jag ett pri­vat ären­de i Rom – jag skul­le kö­pa mitt livs förs­ta par äk­ta lä­der­stöv­lar. Ett upp­drag som in­te alls skul­le vi­sa sig va­ra så lätt. Jag är en gans­ka lång kvin­na och har så­le­des föt­ter som mat­char min längd och jag skul­le snart bli varse att jag in­te alls var nå­gon stan­dard­kund i de ita­li­ens­ka sko­af­fä­rer­na. Jag kun­de in­te hit­ta en en­da vet­tig stö­vel i min stor­lek. Till sa­ken hör att man då­för­ti­den in­te stro­sa­de runt på egen hand i bu­ti­ker­na och pro­va­de li­te som man vil­le. Man fick pe­ka ut sitt till­tänk­ta sko­don i skylt­fönst­ret för att där­ef­ter slå sig ner på en stol och lå­ta bu­tiks­bi­trä­det tryc­ka på stö­veln på ens sight­see­ings­vet­ti­ga fot. En upp­le­vel­se som var­je gång slu­ta­de med att jag fick sä­ga ”I am sor­ry, but it is too small.” Vän­li­ga men be­kla­gan­de blic­kar rik­ta­des mot mi­na föt­ter. Des­sa ha­de ing­et att häm­ta i en ita­li­ensk sko­af­fär, det stod helt klart. Min dröm om ett par äk­ta ita­li­ens­ka lä­der­stöv­lar ty­na­de lång­samt bort och dö­da­des slut­li­gen av en bru­tal kvin­na i den sista sko­af­fä­ren som just pres­sat ner min fot i en syl­vass och fle­ra num­mer för li­ten stö­vel. ”I am sor­ry, but it is too small”, sa jag. ”No.” sa hon. ”Yes. It hurts”, sa jag. ”You are a wo­man. It is sup­po­sed to hurt”, sa hon. Då gav jag upp stö­veljak­ten och köp­te en svin­dyr fjä­der­boa för peng­ar­na.

I det­ta num­mer av RES har vi en sär­de­les bra gui­de till Rom, som är ex­tra läm­pad för dig som re­dan va­rit i Rom en och två gång­er och be­tat av de mest up­pen­ba­ra måste­na. Här hit­tar du re­stau­rang­er­na det snac­kas om just nu, ba­rer­na dit in­te tu­ris­ter­na hit­tar och shop­ping­en bort­om van­li­ga sou­ve­ni­rer – in­klu­si­ve sko­af­fä­rer som lo­var att skor­na in­te ska gö­ra ont. Och mis­sa in­te att det finns dub­belt så många tips i vår di­gi­ta­la gui­de på RES.se – per­fekt att ta med i mo­bi­len nu när vi nju­ter av ett ro­a­ming­fritt Eu­ro­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.