SIR NIKOLAI – en ny gent­le­man i Ham­burg

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

SKA DU TILL Ham­burg den när­mas­te fram­ti­den gör du gott i att lå­ta det­ta ho­tell få hu­se­ra din natt­sömn. Det­ta är den Ams­ter­dam­ba­se­ra­de En­tou­ra­ge­grup­pens fjär­de Sir­ho­tell som al­la bli­vit upp­märk­sam­man­de för sin avant­gar­dis­tis­ka men smak­ful­la stil, ett ho­tell som vå­gar stic­ka ut ha­kan ut­an att kli­va över grän­sen. I Ham­burg är man punkt­lig. Mer än punkt­lig. Och har man sagt att man ska gö­ra nå­got så gör man det. Det var nå­got som pr­tea­met från mer till­ba­ka­lu­ta­de Ber­lin­kon­to­ret fick er­fa­ra när ho­tel­let skul­le in­vi­gas. Då an­ord­na­des fest i da­gar­na två och he­la Ham­bur­ge­li­ten bjöds in – med rå­ge. Man räk­na­de med det van­li­ga 20­pro­cen­ti­ga bort­fal­let och att folk skul­le dy­ka upp en – två tim­mar sent el­ler åt­minsto­ne drop­pa in un­der kväl­lens gång. Men man ha­de miss­be­dömt si­na gäs­ter – ham­bur­gar­na stod man­grant på trap­pan för att kom­ma in re­dan en halv­tim­me fö­re ut­satt klock­slag. Men tack va­re gäs­ter­nas sin­ne för ord­ning och re­da ut­bröt ing­et ka­os, ut­an fes­ten tog fart och för­vand­la­des till ett gran­di­ost par­ty på en gång.

Plat­sen i an­slut­ning till den nya stads­de­len Ha­fen­ci­ty är no­ga vald. I en gam­mal kon­tors­bygg­nad med ka­na­len som gran­ne har man sla­git upp ett rik­tigt schysst de­sign­ho­tell med smak­ful­la in­red­nings­val, ytef­fek­ti­va rum och ur­trev­lig per­so­nal. Även om du in­te bor här – mis­sa in­te att äta minst en mid­dag i ho­tel­lets asi­a­tis­ka re­stau­rang Iza­kaya – en upp­le­vel­se för så­väl gom som öga. Vi för­ut­spår en ly­san­de fram­tid för ho­tel­let. Dub­bel­rum från cir­ka 1 500 kro­nor per natt. Kat­ha­ri­nenstraße 29 sir­ho­tels.com/nikolai

Lång­bor­det i Sir Niko­lais re­stau­rang Iza­kaya tjä­nar som mid­dags­bord på kväl­len och som fru­kost­buffé på mor­go­nen. Ut­sik­ten över ka­na­len får du på kö­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.