Mer än ba­ra He­i­ne­ken

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

ANTALET BRYGGERIER I Ne­der­län­der­na när­mar sig ”me­del­ti­da” ni­vå­er. I skug­gan av He­i­ne­ken finns det i dag om­kring 500 bryggerier i lan­det, i bör­jan av 1980­ta­let var de en­dast ett tju­go­tal. Amsterdam le­der ut­veck­ling­en, men det bryggs spän­nan­de sor­ter även i and­ra stä­der. RES dryc­kes­re­dak­tion re­kom­men­de­rar den som re­ser till lan­det att le­ta upp Kai­ser Kütt­lipp II och Kai­se­rin Sno­rel­la från bryg­ge­ri­et Eu­rotrash i Rotterdam. Om in­te an­nat för eti­ket­ter­nas skull.

FOTO: ISTOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.