SÄMST SKA BLI BÄTT­RE

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

USA:S SÄMSTA FLYG­PLATS bru­kar den kal­las, LaGu­ar­dia. I fjol ha­de flyg­plat­sen i New York­stads­de­len Qu­e­ens fler än 28 mil­jo­ner pas­sa­ge­ra­re, men an­de­len nöj­da så­da­na var låg. LaGu­ar­dia är näm­li­gen den flyg­plats i USA som dras med flest för­se­na­de och in­ställ­da av­gång­ar. Dess­utom sak­nar den tun­nel­ba­na och det­ta i kom­bi­na­tion med en ned­gång­en in­te­ri­ör har myn­nat ut i att LaGu­ar­dia stän­digt åter­finns i bot­ten när de ame­ri­kans­ka re­se­nä­rer­na får be­tyg­sät­ta lan­dets flyg­plat­ser. Men nu ska det bli änd­ring på den sa­ken, med­de­lar New York­gu­ver­nö­ren Andrew Cu­o­mo. Dels ska de be­fint­li­ga de­lar­na få en or­dent­lig an­sikts­lyft­ning, dels ska två nya ter­mi­na­ler byg­gas. Re­no­ve­ring­en ska va­ra klar 2021 och no­tan vän­tas upp­gå till när­ma­re åt­ta mil­jar­der dollar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.