SVENSK SUPERBYXA REDO FÖR VÄRL­DEN

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

JO­HAN WELLANDER HA­DE en vi­sion – att ska­pa de op­ti­ma­la byx­or­na att re­sa i. Han ha­de trött­nat på obe­kvä­ma jeans, käns­li­ga ma­te­ri­al som gick sön­der el­ler in­te tål­de mins­ta regnskvätt. Han nör­da­de ner sig or­dent­li­gen och tre år och 274 pro­to­ty­per se­na­re var su­per­byx­an klar. – För att tes­ta byx­or­na tog vi dem på en mo­tor­cy­kel­re­sa 1 300 km ge­nom USA och Eu­ro­pa. Trots att det ba­ra var en pro­to­typ­ver­sion kla­ra­de de allt vi ut­sat­te dem för – gas­san­de sol i Ari­zo­na och häll­regn över frans­ka al­per­na. Då in­såg vi att vi ha­de nå­got spän­nan­de på gång, sä­ger Jo­han Wellander, grun­da­re av mär­ket Åäö. Byx­or­na är de­sig­na­de i Stock­holm, till­ver­ka­de av ett schwei­ziskt su­per­tyg och handsyd­da i Borås. Byx­or­na kos­tar 3 200 kro­nor och säljs via Åäö:s webb­s­hop, aa­oswe­den.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.