Med öga för även­tyr och de­tal­jer

Li­se Kry­ger och Pe­ter Vej­rum Terp dri­ver den dans­ka re­se­blog­gen Even­tyrs­sty­rel­sen.dk. De­ras mål är att in­spi­re­ra and­ra att for­ma si­na eg­na re­seä­ven­tyr.

RES Travel Magazine - - KOREA -

ise Kry­ger och Pe­ter Vej­rum Terp har all­tid äls­kat att re­sa. Men plöts­ligt ha­de li­vet som små­barns­för­äld­rar och kampen med var­dags­puss­let, ar­be­te och eko­no­mi gjort att re­sor­na blev allt fär­re.

– Vi be­stäm­de att vi skul­le ta till­ba­ka även­ty­ren i vå­ra liv och vi har för­sökt ska­pa ut­rym­me så att vi kan re­sa mer, sä­ger Li­se.

Det dans­ka pa­ret som blog­gat i and­ra äm­nen un­der fle­ra år, val­de att star­ta re­se­blog­gen E ven tyr s sty­rel­sen och mål­sätt­ning­en ä rat­ten dag kun­na le­va på den.

– Många tror att det är krång­ligt att blog­ga. Låt in­te tek­ni­ken kom­ma i vägen, ba­ra gör det, upp­ma­nar Li­se. Bör­ja med Word­press och enk­la mal­lar, sä­ger hon.

Själv fo­to­gra­fe­ra­de Li­se mest med mo­bil­te­le­fo­nen i bör­jan. Men gans­ka snart kän­de hon att hon vil­le upp­da­te­ra ut­rust­ning­en.

– Vi har le­tat ef­ter en bra system­ka­me­ra till ett bra pris. Vi ha­de ock­så kra­ven att den skul­le va­ra lätt att an­vän­da, en­kel att spe­la in film med och va­ra en ka­me­ra att växa med. När vi fick kon­takt med Ni­kon och fick prova system­ka­me­ran D5600 så var den per­fekt för oss, sä­ger Li­se.

– Ka­me­ran har ett bra grepp så den går att hål­la sta­digt, pek­skär­men gör den en­kel att an­vän­da och jag har änt­li­gen hit­tat det jag läng­tat ef­ter. Det blir otro­ligt bra bil­der, det går att va­ri­e­ra skär­ped­ju­pet och fär­ger­na blir så myc­ket bätt­re än med mo­bi­len, sä­ger hon.

Li­sa Kry­ger har ock­så gått en kurs med Ni­kon School där del­ta­gar­na be­sök­te Ran­ders Regnskov, en djur­park i Dan­mark där be­sö­kar­na kan se tro­pis­ka djur på nä­ra håll i en upp­byggd regn­skogs­mil­jö.

Un­der be­sö­ket fick del­ta­gar­na möj­lig­het att prova oli­ka ka­me­ra­mo­del­ler och ob­jek­tiv sam­ti­digt som de kun­de frå­ga Ni­kon­per­so­na­len om ka­me­rain­ställ­ning­ar och tek­nik­tips.

– Jag lär­de mig jät­te­myc­ket. Det var ro­ligt att kun­na frå­ga per­so­na­len, se hur de and­ra gjor­de och prova sig fram själv. Även ny­bör­ja­re som jag kan ta bra bil­der med en bra ka­me­ra och vil­ket ob­jek­tiv man an­vän­der be­ty­der ock­så myc­ket för re­sul­ta­tet, sä­ger Li­se Kry­ger.

Att by­ta ut mo­bi­len mot en system­ka­me­ra har ock­så be­tytt myc­ket för Li­ses fo­to­gra­fis­ka ut­veck­ling.

– Det är myc­ket ro­li­ga­re att fo­to­gra­fe­ra när bil­der­na blir skar­pa och fär­ger­na är bra. För­ut fo­to­gra­fe­ra­de jag ba­ra när vi res­te el­ler vid spe­ci­el­la till­fäl­len. Nu fo­to­gra­fe­rar jag var­je dag, sä­ger hon.

I som­mar är det dags att re­sa igen. Fa­mil­jen har in­te rik­tigt be­stämt des­ti­na­tion, men det lu­tar åt en klas­sisk bil­se­mes­ter.

– Vi fun­de­rar på att åka till Tjec­ki­en, Ung­ern, Ser­bi­en, Mon­te­negro och Kro­a­ti­en. Vi pla­ne­rar ock­så att gö­ra ett läng­re stopp på Kor­si­ka. Det kan bli en fan­tas­tisk re­sa, sä­ger Li­se Kry­ger.

Fa­mil­je­sel­fie på en strand på Ba­li. ” Vi de­ko­re­ra­de oss med tem­pel­blom­mor för att hit­ta den rik­ti­ga Ba­li-stäm­ning­en.”

”Nå­got av det mest spän­nan­de man kan fo­ta med ett mak­ro­ob­jek­tiv är ögon. Med ett mak­ro­ob­jek­tiv kan du fånga de mins­ta fär­ger­na, re­flek­tio­ner­na och de­tal­jer­na – och verk­li­gen kom­ma nä­ra på ens per­son­lig­het.”

”Jag tog den­na när­bild av en få­gel­spin­del på ett Ni­kon Me­et Up på Ran­ders Regnskov i Dan­mark. Det var förs­ta gång­en jag tog bil­der med ett mak­ro­ob­jek­tiv. Och även den förs­ta gång­en jag kom så nä­ra en få­gel­spin­del!”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.