Ju­ryns mo­ti­ve­ring: Övri­ga vin­na­re pre­sen­te­ras på RES.se

RES Travel Magazine - - Transit -

”Ta­la om se­mester­bild i ku­bik! Det är så myc­ket ret­ro och pop-art-käns­la i bil­den att den näs­tan blir en me­ta-bild el­ler ett gra­fiskt möns­ter. Vi skic­kas till 1990-ta­lets Ve­nice Be­ach el­ler nå­gon an­nan stor strand – nu var det Po­lens playa. Det är så myc­ket i bil­den som hän­der. Vi på­minns om att stran­den är en mö­tes­plats som sam­lar folk från helt oli­ka ge­ne­ra­tio­ner och mil­jö­er, men att just här och nu vill al­la ba­ra sam­ma sak: nju­ta. Det är lätt att lå­ta fan­ta­sin ske­na vi­da­re. Fo­tot lå­ter oss va­ra re­gis­sö­ren för al­la des­sa livs­ö­den, för en stund.”

Ca­ro­la bor i Stavsnäs ut­an­för Stock­holm och ar­be­tar som gra­fisk form­gi­va­re. Så of­ta som möj­ligt vill hon ut och fo­to­gra­fe­ra, of­tast i säll­skap med sin be­ag­le. Re­sor är det and­ra sto­ra in­tres­set. För­u­tom Po­len be­söks of­ta Sy­deu­ro­pa med de vux­na bar­nen un­der vin­ter/ti­dig vår. Ett dröm­res­mål vo­re La­ti­na­me­ri­ka. Djur­rätts­frå­gor lig­ger ock­så hen­ne varmt om hjär­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.