5x

RES Travel Magazine - - Res Guide -

1. THE LAST WORD

Det­ta fem­stjär­ni­ga bou­ti­que­ho­tell finns på tre plat­ser i Kapstaden. Bäs­ta lä­get är på Long Be­ach där du har he­la stran­den fram­för dig och ut­sikt mot Hout Bay. Det är li­tet och in­timt, och till The Last Word kom­mer du för att vi­la, det en­da som hörs är lju­det från vå­gor­na som rul­lar in på stran­den. Dub­bel­rum från cir­ka 5 000 kro­nor per natt in­klu­si­ve fru­kost och drink­bord, som all­tid står upp­du­kat om du skul­le bli su­gen på en rom och co­la till sol­ned­gång­en. 1 Kirsten Avenue, Kom­metjie the­lastword.co.za

2. GRAND DAD­DY

Även om du in­te tän­ker bo här så kom hit och ta en drink i tak­ba­ren – ett trend­hak bland många lo­kal­bor. Grand Dad­dy lig­ger centralt på shop­ping­ga­tan Long Stre­et, och här ska du bo om du vill ha nå­got ori­gi­nellt, kul och an­norlun­da. Istäl­let för ett van­ligt rum kan du bo­ka en av sju sil­ver­fär­ga­de hus­vag­nar som är ut­pla­ce­ra­de på bou­ti­que­ho­tel­lets tak. Var­je mån­dags­kväll hålls ock­så film­vis­ning bland husta­ken på Pink Fla­min­go Roof­top Ci­ne­ma. Ett stan­dar­d­rum kos­tar cir­ka 1 500 kro­nor och en hus­vagn om­kring 2 000 kro­nor in­klu­si­ve fru­kost. 38 Long Stre­et grand­dad­dy.co.za

3. STEENBERG HO­TEL

För den som fö­re­drar en av­kopp­lan­de ho­tell­vis­tel­se långt bor­ta från bull­rig tra­fik är Steenberg Ho­tel en ab­so­lut dröm. Det lig­ger i den pit­to­res­ka för­or­ten Con­stan­tia Val­ley på vad som är Kapsta­dens älds­ta vin­gård, upp­rät­tad 1682. Samt­li­ga rum är i Ste­en­bergs ori­gi­nal­bygg­na­der och in­di­vi­du­ellt de­ko­re­ra­de i ro­man­tiskt lant­lig stil. Här kan man för­u­tom att pro­va vin, äta som kung­ar, ba­da i pool, gå på spa­be­hand­ling­ar även nju­ta av en gol­frun­da pre­cis in­till. Ett dub­bel­rum i den­na dröm kos­tar cir­ka 1 400 kro­nor. Steenberg Esta­te, Steenberg Rd, To­kai ste­en­berg­farm.com/ho­tel

4. VIL­LA CAPE ADVENTURES

Ka­non­bra lä­ge mitt i Gar­dens som är ett av de hip­pas­te om­rå­de­na just nu. Den k­märk­ta vik­to­ri­ans­ka vil­lan lig­ger nä­ra po­pu­lä­ra re­stau­rang­er och har en sol­ter­rass med ut­sikt mot Tab­le Mountain. Ett char­migt guest­house som drivs av ett svenskt par som in­te kan få nog av Kapstaden – de gui­dar även gäs­ter i sta­den och hjäl­per till med ut­flyk­ter. Ett dub­bel­rum med fru­kost kos­tar cir­ka 1 500 kro­nor per natt. New Church Stre­et 79A ca­pe­ad­ven­tu­res.se

5. DAD­DY LONG LEGS

Ho­tell­rum el­ler lä­gen­het? Bå­da finns att väl­ja mel­lan, centralt pla­ce­ra­de på Long Stre­et. Ho­tel­lets 18 rum har al­la de­sig­nats av lo­ka­la konst­nä­rer för att fö­ra Kapsta­dens kre­a­ti­va åd­ra he­la vägen in i säng­kam­ma­ren. Färg och form, men­tos­ka­ra­mel­ler i rad el­ler var­för in­te ”Ple­a­se do not disturb”­rum­met som är ditt eget ka­ra­o­ke­hak. Ett de­sig­nat dub­bel­rum kos­tar från 800 kro­nor ut­an fru­kost per natt. Ho­tel­let lig­ger på 134 Long Stre­et och lä­gen­he­ter­na på 262 Long Stre­et. dad­dy­long­legs.co.za

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.