5x

RES Travel Magazine - - Res Guide -

1. OUTRAGE OF MODESTY

Svamp och är­tor. El­ler var­för in­te kål och blom­mor? Ingre­di­en­ser­na i sprit­drin­kar­na på Outrage of Modesty går ut­an­för vad vi är va­na vid att hit­ta i cock­tails. Det­ta är ba­ren där drin­kar­na är konst­verk. Vi pra­tar in­te ba­ra in­ne­hål­let ut­an var­je de­talj av ser­ve­ring­en till de­sig­nen av ba­ren, allt är mi­ni­ma­lis­tiskt stil­fullt ar­ran­ge­rat. Det lil­la stäl­let rym­mer en­bart 24 gäs­ter, så re­ser­ve­ra gär­na ett bord i för­väg. Öp­pet tis­dag till lör­dag. 88 Short­mar­ket Stre­et anout­rage.com

2. THE WAITING ROOM

Hipp och tren­dig tak­bar som du mås­te ta dig upp­för en brant trap­pa för att kom­ma till. Med en cock­tail i han­den ser du ner på Long Stre­et, en av de mest le­van­de ga­tor­na i cent­rum. Bra stäl­le för sun­dow­ners el­ler att lyss­na på av­slapp­nad li­ve­mu­sik var­je tis­dags­kväll. Lör­da­gar­na med natt­klubb­s­käns­la är sär­skilt po­pu­lä­ra in­nan ut­gång. In­red­ning­en är ret­ro­in­spi­re­rad i den­na my­si­ga och opre­ten­tiö­sa bar. Öp­pet al­la da­gar ut­om sön­da­gar. 273 Long Stre­et

3. GAY AREA

De fles­ta gay­ba­rer­na lig­ger i cen­tra­la om­rå­det De Wa­ter­kant. Här kan du cru­i­sa runt bland ba­rer­na och klub­bar­na, det är en öp­pen men­ta­li­tet som rå­der oav­sett vil­ken lägg­ning man har. En av de mest po­pu­lä­ra ba­rer­na är Café Man­hat­tan, där många bör­jar kväl­len med en över­svul­len ham­bur­ga­re och drink på ter­ras­sen. Fort­sätt kväl­len på Crew Bar, som har två dans­golv och av­kläd­da bar­ten­ders. Kapstaden bru­kar kal­las Afri­kas gay­hu­vud­stad och en ute­kväll i De Wa­ter­kant le­ve­re­rar där­ef­ter. Café Man­hat­tan 74 Wa­ter­kant Stre­et man­hat­tan.co.za Crew Bar: 30 Na­pi­er Stre­et

4. LA PARADA

Det finns tre La Parada­ta­pas­ba­rer i Kapstaden. På hip­pa Bree Stre­et ser­ve­ras au­ten­tis­ka spans­ka ta­pas och ex­pe­ri­men­tel­la drin­kar. Men det är till stads­de­len Con­stan­tia du ska be­ge dig om du vill ha ett skönt sön­dags­häng på ute­plat­sen med li­ve­mu­sik av DJ Re­no. 1 Hout Bay Ro­ad, Con­stan­tia la­pa­ra­da.co.za

5. MOTHER’S RUIN GIN BAR

Det är in­ne med gin. Li­ka in­ne är Bree Stre­et där gin­ba­ren lig­ger. Gin från Sve­ri­ge, Tan­za­nia, Eti­o­pi­en, Spa­ni­en el­ler Syd­af­ri­ka för att näm­na någ­ra län­der. För en tjock plån­bok, lik­som en tunn. Vad ska man blan­da sin gin med? Lugn, bar­ten­dern kom­mer att för­kla­ra allt du be­hö­ver ve­ta om gin­djung­eln. Öp­pet al­la da­gar ut­om sön­da­gar. 219 Bree Stre­et

Dj­häng och ta­pas? La Parada har en skön ute­ser­ve­ring med lo­kal in­red­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.