5x

RES Travel Magazine - - Res Guide -

1. LLANDUDNO BE­ACH

Det är kallt i At­lan­ten, 12–16 gra­der vid Llandudno Be­ach som lig­ger en halv­tim­mes bil­re­sa sö­derut från Kapsta­dens ci­tykär­na, längs den väst­ra kus­ten som ut­gör en sce­nisk vac­ker sträc­ka. Stran­den sak­nar kom­mer­si­el­la ut­bud som re­stau­rang­er och bu­ti­ker, och här är det in­te bad som loc­kar. Istäl­let är det enor­ma rull­ste­nar, klipp­block och den vi­ta stran­den – som bil­dar det mest fo­to­ge­nis­ka strand­häng­et i Kapstaden – som för­för be­ach­go­ers till att ha pick­nick, tes­ta sur­fing och vol­ley­boll el­ler and­ra stran­dak­ti­vi­te­ter.

2. MAI­DEN’S CO­VE

Den lil­la vi­ken lig­ger centralt i Kapstaden mel­lan Clif­ton’s Be­aches och Glen Be­ach. Men me­dan de mer kän­da strän­der­na drar många be­sö­ka­re är det få som kom­mer till stran­den och klip­por­na som ut­gör Mai­den’s Co­ve. Ut­sik­ten mot Taf­fel­ber­get och De tolv apost­lar­na ta­lar för sig själv och vi­ken är ett känt till­håll för ”braai”, grill­ning på syd­af­ri­kanskt vis. Gra­tis par­ke­rings­plats finns i an­slut­ning till vi­ken.

3. KIRSTENBOSCH NATIONAL BOTANICAL GARDEN

Är du in­tres­se­rad av väx­ter så är det­ta pa­ra­dis med över 7 000 ar­ter, varav många säll­syn­ta, nå­got för dig. Den enor­ma bio­di­ver­si­te­ten har gett träd­går­dar­na en Une­sco­stäm­pel. Ut­sik­ten mot Taf­fel­ber­get gör att par­ken även fun­ge­rar som pick­nick och mys­stäl­le, där par och vän­ner du­kar upp på fil­tar un­der trä­dens löv­verk. National Geo­grap­hic har med Kirstenbosch Garden på sin lis­ta över värl­dens sju bäs­ta picnic spots. Det finns gui­da­de tu­rer ge­nom träd­går­dar­na och öpp­na film­vis­ning­ar och som­mar­kon­ser­ter. De sist­nämn­da hålls på sön­da­gar från och med slu­tet av no­vem­ber till bör­jan av april, men bå­de lo­ka­la och in­ter­na­tio­nel­la ar­tis­ter av hög ka­li­ber. Bra att ve­ta bå­de om man vill se en kon­sert – el­ler hål­la sig un­dan folk­mas­sor­na på sön­da­gar. san­bi.org/gar­dens/kirstenbosch

4. SMITSWINKEL BAY

På vägen mot Cape Po­int är det lätt att mis­sa den göm­da lil­la buk­ten. Du tar dig hit till fots, ef­tersom Smitswinkel Bay lig­ger vid fo­ten av en brant klip­pa med en li­ten ste­nig stig som le­der ner till den vack­ra stran­den. Otill­gäng­lig­he­ten har gjort om­rå­det oex­plo­a­te­rat och ör­ter­na som väx­er i bergs­land­ska­pet dof­tar starkt sam­ti­digt som kel­p­sko­gar­na bre­der ut sig i det tur­ko­sa vatt­net i buk­ten. Det­ta är den bäs­ta ut­sikts­punk­ten på väg ner ge­nom na­tur­re­ser­va­tet Cape Po­int.

5. SUN­DOW­NER PÅ THE ROUND­HOUSE

Sun­dow­ner är ett van­ligt be­grepp i Kapstaden, att ta en drink och se på sol­ned­gång­en. Bäs­ta stäl­let att gö­ra det på är vid The Round­house i Camps Bay. Ter­ras­sen och de om­gi­van­de gräs­mat­tor­na är per­fek­ta för en av­slapp­nad kvälls­stund. Ta någ­ra ta­pas och ett glas bub­bel el­ler ett vin från den om­fat­tan­de lis­tan som be­står av många lo­ka­la vin­sor­ter. Round House Ro­ad (off Kloof Ro­ad), The Glen, Camps Bay the­round­house­re­stau­rant.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.