UPP­LEV AFRIKAS BIG 5 MED KENZAN TOURS

RES Travel Magazine - - Grekland -

El­la Rustad är an­sva­rig för Kenzan Tours re­sor till Afri­ka. Hon hjäl­per dag­li­gen re­se­nä­rer att upp­fyl­la si­na dröm­mar om att åka på sa­fa­ri. – För att vå­ra kun­der ska få se så myc­ket som möj­ligt av Afrikas fan­tas­tis­ka djur­liv har vi eg­na cam­per i Se­reng­e­ti. Cam­per­na flyt­tas un­der året en­ligt dju­rens mi­gra­tion ge­nom par­ken. På så sätt ökar chan­ser­na att få se många vil­da djur, oav­sett när un­der året man åker dit. Vi sät­ter ock­så ihop sa­fa­ri­pa­ket med fle­ra oli­ka par­ker i nor­ra Tan­za­nia så att man får se ett va­ri­e­rat djur­liv. Det uni­ka med Kenzan Tours sa­fa­rire­sor är ock­så att kun­der­na, i sam­råd med gui­den, styr över da­gar­na med sa­fa­ri. Om de vill ha en hel­dag med djur­skåd­ning el­ler ta en lunch­pa­us på cam­pen, det be­stäm­mer de själ­va. En sa­fa­ri är ett oför­glöm­ligt även­tyr, och vi vill att fler ska få upp­le­va det. Vill du ve­ta mer om vå­ra sa­fa­rire­sor till Afri­ka, ring el­ler mej­la mig på el­[email protected]­zan­tours.se så be­rät­tar jag mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.