Lon­don

Ang­lo­fi­ler är vi al­li­ho­pa och Lon­don har all­tid en gi­ven pla­ce­ring bland topp­va­len när vi svens­kar väl­jer week­en­dres­mål på vår­kan­ten. Med all rätt. Vår Lon­don kor­re­spon­dent har spa­nat in vå­rens he­tas­te måsten. Text: CAJSA LYKKE CARLSON

RES Travel Magazine - - Res Guide -

Re­stau­rang TEA ROOM

Tea Room är en re­stau­rang som in­te lik­nar nå­gon an­nan jag va­rit på i Lon­don. Med si­na sex­tio­talsvib­bar och Hong­kong-stil känns det som om man är en sta­tist i fil­men In

the Mood for Lo­ve. Menyn, som är skri­ven i en tid­ning, har god­sa­ker som spi­ced pe­a­nut and bait, jord­nöt­ter och pyt­tesmå fri­te­ra­de fis­kar, fri­te­rad to­fu, kyck­ling­ving­ar med vit­lök och stör­re rät­ter som de­ras fan­tas­tis­ka ris i ler­gry­ta – den med svamp är en av mi­na nya fa­vo­ri­trät­ter. Den kan­to­ne­sis­ka cock­tail­ba­ren har ock­så väl­digt go­da drin­kar, många gjor­da på ki­ne­sis­ka spritsor­ter som är ovan­li­ga i Eu­ro­pa. Ett häf­tigt mid­dags­stäl­le. 23 Gre­ek Stre­et, So­ho bun.house/#te­a­room

HOOM KEN­SING­TON

Det finns många Disho­om­re­stau­rang­er i Lon­don, och den all­ra se­nas­te öpp­na­de ny­li­gen i Ken­sing­ton. Lo­ka­len i art de­co­stil har in­spi­re­rats av Bom­bays jazz­scen på 1930-ta­let och är i en klass för sig med si­na var­ma fär­ger, sitt sto­ra väggur – som ta­gen ur en Wes An­der­son-film. Li­ka trev­ligt att be­sö­ka för ett fyllt naan-bröd och en las­si till fru­kost som för en ga­la­mid­dag med cur­ry och biry­a­ni. Här finns även ve­gans­ka rät­ter. 4 Der­ry Stre­et, Ken­sing­ton dishoom.com/ken­sing­ton

Bar ALIBI

Alibi är en rik­tig Dal­ston­klas­si­ker – i åt­ta år har folk fes­tat, dan­sat och druc­kit i käl­lar­lo­ka­len, som of­ta har ro­li­ga klubb­kväl­lar. Nu har den re­no­ve­rats och den unga publi­ken kan be­stäl­la bå­de öl och cock­tails på kran från den nya ba­ren. Ne­gro­nin är värd att pro­va. Nå­got för den som är ute ef­ter en stö­kig, kul Lon­don­kväll. 91 Kings­land High Stre­et, Dal­ston the­a­li­bi­lon­don.co.uk

Se & gö­ra HAY­WARD GAL­LE­RY

Det har gått två år se­dan Hay­ward Gal­le­ry stäng­de för hel­re­no­ve­ring, men nu kan man åter­i­gen be­sö­ka konst­gal­le­ri­et som lig­ger på fi­na South Bank vid Them­sen. Här hålls all­tid spän­nan­de ut­ställ­ning­ar – i vår kan man till ex­em­pel se Andre­as Gur­sky (till 22 april) och en Ab­ba-ut­ställ­ning (till 29 april) här. Dess­utom lig­ger Hay­ward Gal­le­ry i en fan­tas­tisk bru­ta­list­bygg­nad som är värd ett be­sök ba­ra den. Bo­ka bil­jet­ter i för­väg – det är ett po­pu­lärt stäl­le. Ne­re vid South Bank finns ock­så en trev­lig mat­mark­nad som är öp­pen var­je helg. 337-338 Bel­ve­de­re Ro­ad, Lam­beth sout­h­bank­cent­re.co.uk/venues/ hay­ward-gal­le­ry

PICASSO PÅ TATE MO­DERN

Picasso 1932 – Lo­ve, Fa­me, Tra­ge­dy tar, pre­cis som det lå­ter, en titt på ett år i Pi­cas­sos liv. 1932 var en ”in­ten­sivt kre­a­tiv pe­ri­od i hans liv”, en­ligt Tate, och ut­ställ­ning­en som ut­fors­kar den in­ne­hål­ler över hund­ra mål­ning­ar, skulp­tu­rer och teck­ning­ar. Kons­ten blan­das upp med fa­mil­je­fo­to­gra­fi­er och and­ra in­blic­kar i Pi­cas­sos pri­vat­liv, och för förs­ta gång­en se­dan de ska­pa­des 1932 vi­sas tre mål­ning­ar av hans äls­ka­rin­na Ma­rie-Thérè­se Wal­ter upp på sam­ma gång. På­går 8 mars–9 sep­tem­ber 2018. Bank­si­de tate.org.uk/vi­sit/tate-mo­dern

Ho­tell ISLINGTON INN

Det är svårt att hit­ta bil­li­ga ho­tell i Lon­don som dess­utom är frä­scha och in­te lig­ger allt­för långt från cent­rum, men Islington Inn pric­kar in många rätt. Ho­tel­let lig­ger i Islington i nor­ra Lon­don, på en ga­ta som vis­ser­li­gen är en bra bit från tun­nel­ba­nan men har myc­ket bra buss­för­bin­del­ser, och när­lig­gan­de Ang­el, Islington, är ett su­per­trev­ligt om­rå­de. Små men frä­scha sov­rum, och en en­kel fru­kost in­går i pri­set. Dub­bel­rum från cir­ka 800 kro­nor per natt. 366 Es­sex Ro­ad, Islington is­ling­to­ninn.co.uk

Shop­ping LON­DON TER­RA­RI­UMS

Emma Sib­ley och Tom Murp­hys bu­tik i New Cross i söd­ra Lon­don är en egen li­ten värld. I den lil­la lo­ka­len säljs mäng­der av de­ras mi­ni­e­ko­sy­stem: väx­ter i flas­kor och da­me­jean­ner i oli­ka stor­le­kar. De be­hö­ver ald­rig vatt­nas – se till att in­te öpp­na kor­ken, så hål­ler de sig evigt grö­na ef­tersom kon­den­sa­tio­nen som bil­das ger plan­tor­na fukt. Den in­stagram­vän­li­ga bu­ti­ken i ro­sa och oran­ge har ock­så en del sucku­len­ter och and­ra plan­tor, och de­sign­du­on ar­ran­ge­rar även works­hops där kun­der får till­ver­ka sin egen träd­gård-i-en-flas­ka. 106a New Cross Ro­ad, New Cross lon­don­ter­ra­ri­ums.com

DISHOOM KENSINGTON DET FINNS MÅNGA DISDIS-

Njut av in­disk me­ny i en fil­misk mil­jö på nya Dishoom i Kensington

Köp en träd­gård i en flas­ka på fro­di­ga London Ter­ra­ri­ums Se fler­tips i vår re­segui­de till London på RES. se

Hay­ward Gal­le­re­ry har öpp­nat igen ef­ter två års re­no­ve­ring.

Hay­ward Gal­le­ry vi­sar bland an­nat Andre­as Gur­sky och en Ab­ba-ut­ställ­ning i vår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.