Prag

Prag har länge va­rit ett po­pu­lärt res­mål för svens­kar, känt för sin go­da och bil­li­ga öl, vack­ra kul­ler­stens­ga­tor och mäng­der av se­värd­he­ter. De se­nas­te åren har även Prags re­stau­rang- och bar­kul­tur ut­veck­lats och i dag finns här tre 1-stjär­ni­ga Miche­linkr

RES Travel Magazine - - Prag -

Ho­tell GOL­DEN KEY HO­TEL

För den som gil­lar li­te mind­re ho­tell, kan Gol­den Key Ho­tel strax ut­an­för Gam­la Stan va­ra ett pas­san­de al­ter­na­tiv. I ”les­ser town”, en kort pro­me­nad från Prags slott, lig­ger det­ta bou­ti­que­ho­tell med 25 rum i en bygg­nad från 1600-ta­let. Här­i­från pro­me­ne­rar du över Karls­bron till Gam­la Stan på 15 mi­nu­ter men bor sam­ti­digt så ostört att du kan so­va med öp­pet föns­ter ut­an att väc­kas av tra­fik. Dub­bel­rum från cir­ka 1 000 kro­nor per natt. Ne­ru­do­va 27 gol­den­key.asten­ho­tels.com

MISS SOP­HIE’S HO­TEL

Miss Sop­hie’s lig­ger på en lugn ga­ta strax sö­der om Gam­la Sta­den i Prag, i en art nou­veau­bygg­nad från 1800-ta­let. Den tjec­kis­ka ar­ki­tek­ten Ol­ga No­vot­na har in­rett ho­tel­let med mo­dern, ljus de­sign, vin­ta­ge­möb­ler och gam­la dör­rar som säng­gav­lar. Det lil­la ho­tel­let har 16 rum och är ett bra al­ter­na­tiv för den som le­tar ef­ter ett in­tres­sant in­rett, centralt ho­tell. Dub­bel­rum från cir­ka 750 kro­nor per natt. Me­lou­no­va 3 miss-sop­hi­es.com

BOSCO­LO PRA­GUE

Är det ett klas­siskt lyx­ho­tell du är ute ef­ter, med pam­pig en­tré i mar­mor, rym­li­ga ny­re­no­ve­ra­de rum och ett stort spa är Bosco­lo Pra­gue ett bra al­ter­na­tiv. Spaan­lägg­ning­en är Prags störs­ta med en 20-me­ters sim­bas­säng, ba­stu och jacuz­zi. I ho­tel­let finns även två re­stau­rang­er, en cock­tail­bar och en ci­garr­bar. Se­novážné nám. 13/991 pra­gue.bosco­lo­ho­tels.com

Bar ANO­NY­MOUS BAR

Ano­ny­mouS öpp­na­de 2012 och är fort­fa­ran­de en av Prags po­pu­lä­ras­te ba­rer. Den lig­ger som näs­tan al­la cock­tail­ba­rer i Gam­la Sta­den i Prag och är in­spi­re­rad av fil­men V for Ven­det­ta. Här har bar­tend­rar­na (of­tast) på sig masker som i fil­men och drin­kar­na blan­das till och pre­sen­te­ras på spek­ta­ku­lä­ra sätt. Mi­chalská 432/12 ano­ny­mous­bar.cz

HEMINGWAY

Er­nest Hemingway var för­tjust i drin­kar och har gett sitt namn åt många ba­rer värl­den över – så även den­na. Här är det pre­mi­um­sprit och färsk­pres­sa­de jui­cer som är hu­vud­ingre­di­en­ser­na i al­la cock­tails, med fo­kus på ab­sint- och rom­drin­kar. Man kan även för­be­stäl­la en rom­prov­ning med någ­ra av de 300 sor­ters rom man har på flas­ka. Vi tog som många and­ra gäs­ter en ab­sintcock­tail där man själv fyl­ler på sitt glas i öns­kad takt, vill man ha den sva­ga­re vän­tar man helt en­kelt li­te tills mer is har smält. För­bok­ning är ett mås­te här, spe­ci­ellt om man är ett stör­re säll­skap. Ka­ro­liny Svet­lé 279/26 heming­way­bar.cz

ANO­NY­MOUS SHRINK’S OFFICE

Ano­ny­mouS Shrink’s Office öpp­na­de för ett år se­dan och är en sys­ter­bar till Ano­ny­mouS. I en li­ten lo­kal med dold in­gång finns 22 sitt­plat­ser i mju­ka skinn­få­töl­jer. Här tar man Ror­schach-tes­ter till hjälp för att hit­ta den per­fek­ta cock­tai­len för var­je gäst. Be­sö­ket in­leds med att man får en ask med tio oli­ka kort med Ror­schachin­spi­re­ra­de möns­ter där man ska

väl­ja ut någ­ra som man fast­nar för. Bar­ten­dern blan­dar se­dan till cock­tails ba­se­ra­de på kor­ten. Per­son­lig och snabb ser­vice och en här­lig de­talj här var att vi fick in en li­ten mi­ni­cock­tail på saff­rans­ver­mouth och to­nic me­dan vi vän­ta­de på vå­ra drin­kar. Jung­man­no­va 23/11 shrinksof­fice.cz

BUG­SY’S

Bug­sy’s är en av Prags po­pu­lä­ras­te ba­rer och hit går man dels för de­ras go­da cock­tails, dels för att kol­la in de and­ra gäs­ter­na. Vis­sa tyc­ker den är snob­big, me­dan and­ra gil­lar den snyg­ga in­red­ning­en och dess am­bi­tiö­sa bar­ten­ders. Parížská 1068/10 bug­sys­bar.cz

BLACK ANGELS

Black Angels lig­ger mitt på det sto­ra tor­get i Gam­la Stan och en­trén ser ut som en bil­lig natt­klubb. Men en trap­pa ner finns en käl­la­re med en snygg bar och med bord i små käl­lar­valv. Sta­ro­mest­ské nám. 29 blac­kang­els­bar.com Re­stau­rang

FIELD

Prag har tre re­stau­rang­er med en stjär­na i Gui­de Miche­lin och en av dem är Field. Re­stau­rang­en drivs av två vän­ner som ska­pat en varm at­mo­sfär och en mo­dern me­ny med skan­di­na­visk touch. Man har ett del­vis öp­pet kök mot mat­sa­len och här kan man an­ting­en be­stäl­la val­fria rät­ter ur a la car­te­me­nyn el­ler väl­ja de­ras tio-rät­ters­me­ny. Vin­pa­ket i två pris­klas­ser samt al­ko­hol­fritt al­ter­na­tiv med färsk­pres­sa­de jui­cer. En tio-rät­ters av­smak­nings­me­ny kos­tar cir­ka 1 350 ko­ro­nor. Mat­chan­de vin­pa­ket från cir­ka 700 kro­nor. U Mi­losrd­ných 12 fi­el­dre­stau­rant.cz

MLYNEC

Re­stau­rang­en Mlynec lig­ger vid Karls­bron och vis­sa av bor­den har ut­sikt över flo­den och den upp­lys­ta sten­bron. Här ser­ve­ras klas­sis­ka tjec­kis­ka rät­ter med en mo­dern touch. Det är en re­stau­rang med över 150 plat­ser som pas­sar även stör­re säll­skap. Räk­na med en liv­lig stäm­ning. Här ser­ve­ras bland an­nat en av­smak­nings­me­ny med de sex po­pu­lä­ras­te rät­ter­na från a la car­te­me­nyn. Re­la­tivt enk­la, men väl­la­ga­de, go­da rät­ter och med bra mat­chan­de vi­ner till. En sex-rät­ters­me­ny kos­tar cir­ka 650 kro­nor, mat­chan­de vin­pa­ket cir­ka 400 kro­nor. No­vot­né­ho láv­ka 9 mlynec.cz Shop­ping

VI­NO­H­RADSKY PA­VI­LON

I en stor bygg­nad där det ti­di­ga­re fanns en sa­lu­hall lig­ger nu Prags störs­ta de­sign­bu­tik – Vi­no­h­radsky Pa­vi­lon. Här sam­sas de­sign­klas­si­ker med ny­a­re pry­lar, bå­de in­ter­na­tio­nell och in­hemsk. Rik­tigt kul om man gil­lar in­red­ning och de­sign. Pri­ser­na är mel­lan 20–50 pro­cent läg­re än i Sve­ri­ge. Vi­no­h­radská 1200/50 pa­vi­lon.cz Se & Gö­ra

JOHN LENNON WALL

John Lennon Wall är en mur som se­dan 1980-ta­let fyllts med John Lennon-in­spi­re­rad graf­fiti och tex­ter från Be­at­le­slå­tar. Myn­dig­he­ter­na har i pe­ri­o­der för­sökt att må­la över bud­ska­pen men de kom­mer snabbt till­ba­ka igen. En gi­ven plats för en sel­fie för Instagram. Vel­kopre­vorské ná­mestí

CHARLES BRIDGE – KARLS­BRON

Karls­bron är Tjec­ki­ens näst älds­ta sten­bro och det är ound­vik­ligt att pas­se­ra den un­der en helg i Prag. För­u­tom ett myl­ler av tu­ris­ter finns här mu­si­kan­ter, ka­ri­ka­tyr­må­la­re, för­säl­ja­re av sou­ve­ni­rer och det van­li­ga tu­rist­ting­el­tang­let. Från bron har man en vac­ker ut­sikt över flo­den Vlta­va, Tjec­ki­ens längs­ta flod som de­lar sta­den i två de­lar.

KARLŮV MOST

Prags ast­ro­no­mis­ka kloc­ka på Sto­ra tor­get. Re­dan år 1410 in­stal­le­ra­des den ast­ro­no­mis­ka kloc­kan på stads­hu­set vid det sto­ra tor­get i Prags Old Town. Var­je hel tim­me slår kloc­kan och tit­tar man no­ga kan man se ett li­tet ske­lett till hö­ger som ring­er i en kloc­ka och se­dan ska­kar övriga fi­gu­rer på hu­vu­det. Li­te över­skat­tat och ex­tremt myc­ket folk, men har man vägar­na för­bi på ett helslag, kan man stan­na till. Sta­ro­mest­ské nám. 1

BEER SPA

Gil­lar ni öl och spa finns den op­ti­ma­la kom­bi­na­tio­nen i Prag – ölspa. Här kan man ba­da i ett stort trä­bad­kar där vatt­net be­ri­kats med ör­ter och in­till bad­ka­ret finns en tapp­kran med tjec­kisk öl. Ef­ter en halv­tim­me i ba­det fort­sät­ter be­hand­ling­en an­ting­en med mas­sage el­ler med att lig­ga i en vär­me­filt. Det finns plats för upp till sex per­so­ner i tre sto­ra bad­kar. Man har he­la spa-an­lägg­ning­en för sig själv un­der vis­tel­sen. Týn 10, Pra­gue piv­ni­laz­ne­ber­nard.cz

Klas­sisk, på­li­tig lyx hit­tar du på Bosco­lo Pra­gue.

Lil­la Miss Sop­hie’s har 16 in­di­vi­du­ellt in­red­da ho­tell­rum.

Ing­en går hung­rig från Miss Sop­hie’s fru­kost­bord.

My­sigt och un­dan­gömt. Golden Key Ho­tel.

De­sign­bu­ti­ken Vi­no­h­radsky Pa­vi­lon lig­ger i en fö­re det­ta sa­lu­hall.

Det är klass och stil på Bug­sy’s. Se fler­tips i vår re­segui­de till Prag på RES. se

Ba­ren Ano­ny­mouS har in­spi­re­rats av fil­men V för Ven­det­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.