Vi vi­sar vägen till rätt re­sa!

RES Travel Magazine - - Innehåll -

Ann-Lou­i­se Sund­ström Ra­de­macher­ga­tan 19 Eskilstu­na Känns sol och vär­me som ett av­läg­set min­ne? Då är det hög tid att bo­ka näs­ta re­sa! Vå­ren har många rö­da da­gar som kan an­vän­das till bad­se­mest­rar el­ler week­en­d­re­sor, och har du god fram­för­håll­ning kan du fyn­da en pris­värd som­mar­re­sa re­dan nu. De mest po­pu­lä­ra resmå­len och ho­tel­len i fram­förallt Spa­ni­en och den gre­kis­ka övärl­den blir snabbt full­bo­ka­de, så det gäl­ler att va­ra ti­digt ute! Ka­na­ri­eö­ar­na är svens­kar­nas fa­vo­ri­tres­mål un­der vå­ren, när det in­te bli­vit till­räck­ligt varmt i Me­del­ha­vet för en bad­se­mes­ter. Gran Ca­na­ria med sin sol­säk­ra syd­kust och mju­ka sand­dy­ner är mest po­pu­lär, tätt följt av na­tur­skö­na Te­ne­rif­fa med den vack­ra vul­ka­nen Tei­de, hamn­sta­den Pu­er­to de la Cruz och strän­der av mjuk la­va­sand. På li­te läng­re håll loc­kar Thai­land med vi­ta strän­der, vack­ra öar, god mat och vän­li­ga män­ni­skor. Vill du verk­li­gen gö­ra det mesta av se­mestern re­ser du till Mi­a­mi där du kan kom­bi­ne­ra sol, bad och stor­stad med ut­flyk­ter till Ever­gla­des el­ler nö­je­spar­ker­nas hu­vud­stad Or­lan­do. Av­slu­ta re­san med en lyx­ig Kari­bi­en­kryss­ning! Väl­kom­men till tic­ket.se, ring 0770-456 106 el­ler tit­ta för­bi när­mas­te Tic­ket­bu­tik så hjäl­per vi dig hit­ta den per­fek­ta re­san! Ann-Lou­i­se Sund­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.