KÖ­PEN­HAMN

– vår kon­ti­nen­ta­la gran­ne

RES Travel Magazine - - Innehåll - Text An­na Nor­ström

Kö­pen­hamn är ett av svens­kar­nas ab­so­lu­ta fa­vo­ri­tres­mål. En sprud­lan­de pro­me­nad­vän­lig stad med vac­ker ar­ki­tek­tur, många grö­na par­ker och all­tid nä­ra till vat­ten. Här bubb­lar ock­så re­stau­rangsce­nen. Det som förr ba­ra var hem åt röd pöl­se, smör­re­bröd och stor stark är nu­mer en gastro­des­ti­na­tion av rang.

1 KÖ­PEN­HAMN HAR GJORT

sig känt som en gast­ro­no­misk vall­färdsort. Foodi­es re­ser hit från värl­den över. An­led­ning­en sta­vas No­ma. Fy­ra gång­er har den nynor­dis­ka re­stau­rang­en rös­tats fram som värl­dens bäs­ta. Koc­ken René Red­ze­pi har un­der det se­nas­te året rest på en po­pup-tur­né med sin per­so­nal me­dan nya lo­ka­ler byggts i ord­ning. I mit­ten av feb­ru­a­ri öpp­na­de man på Refs­ha­le­vej 96. Värl­dens re­stau­rang­kri­ti­ker höll an­dan. Och snart kom en strid ström av lovord. No­ma har åter­i­gen lyc­kats åter­upp­fin­na sig själv.

I re­stau­rang­ens gam­la do­mä­ner finns fort­fa­ran­de det labb kvar där man ex­pe­ri­men­te­rar fram nya rät­ter. Och i No­mas gam­la mat­sal har sam­ma kon­cern öpp­nat nya re­stau­rang­en Barr. Här tar man fas­ta på vårt nor­dis­ka matarv och ser­ve­rar enkla­re rät­ter med rå­va­ror från ”öl- och ak­va­vit­bäl­tet”. Runt hör­net lig­ger ock­så lil­la­sys­ter­kro­gen 108 med till­hö­ran­de kafé som öpp­na­de re­dan 2016. Här har man re­dan fått en stjär­na i krog­bi­beln Gui­de Miche­lin. På No­ma bör­jar man om från noll ef­tersom re­stau­rang­en hål­lit stängt. Den sto­ra frå­gan är om René Red­ze­pi lyc­kas över­träf­fa de två stjär­nor som hans fin­krog ti­di­ga­re haft i gui­den. Det åter­står att se. No­ma, Refs­ha­le­vej 96, no­ma.dk Barr, Strand­ga­de 93, re­stau­rant­barr.com 108, Strand­ga­de 108, 108.dk

2. GE­RA­NI­UM

Dan­marks mest hyl­la­de re­stau­rang som fak­tiskt har fler Miche­lin­stjär­nor än No­ma, näm­li­gen tre. Koc­ken här, Rasmus Ko­fo­ed, är en kän­dis in­om re­stau­rang­värl­den, spe­ci­ellt ef­ter att ha vun­nit bå­de guld och sil­ver i värl­dens störs­ta mat­lag­nings­täv­ling Bocu­se d’Or. Ma­ten på Ge­ra­ni­um föl­jer en nynor­disk tråd. Upp­läg­gen är som små konst­verk i sig. Mest känd är rät­ten ”Nak­na trä­det” som upp­da­te­ras med nya rå­va­ror. Dock: det är svårt att få bord. Men om man taj­mar rätt tid i må­na­den när de bok­nings­ba­ra bor­den läggs upp på nä­tet så kan det gå vägen. Per Hen­rik Lings Al­lé 4 ge­ra­ni­um.dk

3. MAR­CHAL

Vid Kung­ens Ny­torv, ett sten­kast från Ny­havn tro­nar Kö­pen­hamns flagg­skepp bland sta­dens ho­tell, Hô­tel d’Ang­le­ter­re. Ett fem­stjär­nigt bo­en­de som an­das ex­klu­si­vi­tet och flärd och vars re­stau­rang fick en blixt­snabb stjär­na i Gui­de Miche­lin 2014. Bakom re­stau­rang­en Mar­chal står den ös­ter­ri­kis­ke köks­mäs­ta­ren Christi­an Ga­di­ent. Han häm­tar in­spi­ra­tion från det frans­ka och det nor­dis­ka kö­ket. På sön­da­gar­na du­kas det upp till brunch in­ne på ho­tel­let. Den är av dess lyx­i­ga­re sort: med ost­ron, ka­vi­ar­ka­na­pé­er och cham­pagne. Men se till att bo­ka minst tre må­na­der i för­väg, det här är en av Kö­pen­hamns mest po­pu­lä­ra helgak­ti­vi­te­ter som går loss på cir­ka 700 svens­ka kro­nor. Ho­tel D’Ang­le­ter­re, Kong­ens Ny­torv 34 dang­le­ter­re.com/da/di­ning/ mar­chal

4. MELÉE

En skön, av­slapp­nad och pris­värd bist­ro i stil med många av Kö­pen­hamns re­stau­rang­er i mel­lan­seg­men­tet – fast här ser­ve­rar man en fransk me­ny. Det finns en kre­a­tiv och ro­lig vin­lis­ta i vin­ba­ren, här kan man ock­så drop­pa in på ba­ra ett glas och en rätt. Men vill man äta mid­dag av klas­siskt stuk så är stäl­lets vec­ko­vi­sa tre­rät­ters el­ler en mix av me­ny­tav­lans dag­li­ga tillägg en bra idé. No­tan är en plån­boks­vän­lig så­dan, för mat- och vin­pa­ket lan­dar du un­der 500 dans­ka kro­nor. Mar­ten­sens Al­le 16 me­lee.dk

5. GEIST

Om René Red­ze­pi från No­ma är Dan­marks mest kän­da kock in­ter­na­tio­nellt så är Bo Bech det i hem­lan­det. Till ex­em­pel har han va­rit Dan­marks svar på Gor­don Ram­say i tv-pro­gram­met Kit­chen

Night­ma­res. Geist är Bo Be­chs gast­ro­no­mis­ka lek­plats och av nå­gon an­led­ning har den bli­vit omätt­ligt po­pu­lär bland svens­ka gäs­ter. Ute­ser­ve­ring­ens lä­ge in­vid tu­rist­strå­ken nä­ra Kong­ens Ny­torv bju­der på ga­ran­te­rad brän­na en so­lig dag. Ma­ten är en­kel, koc­kar­na job­bar med få rå­va­ror, men sto­ra sma­ker. En avo­ka­do- och ka­vi­artar­tar är en publikfa­vo­rit. Rät­ter­na kom­mer i mind­re stor­lek och de­las med för­del. Ham­nar du på nå­gon av plat­ser­na in­ne i kock­ba­ren så är det mer tem­po och liv­lig stäm­ning, i mat­sa­len lug­na­re. Kong­ens Ny­torv 8 re­stau­rant­geist.dk

6. THE STAN­DARD

Hjär­nan bakom sta­dens – och värl­dens! – mest kän­da re­stau­rang, No­ma, he­ter Claus Mey­er. Det var han som for­mu­le­ra­de kon­cep­tet nynor­disk mat­fi­lo­so­fi och re­kry­te­ra­de René Red­ze­pi. I den ar­ki­tek­to­nis­ka dröm­men som rym­mer The Stan­dard, har Mey­er byggt ett eget mat- och nö­je­spa­lats. Här finns en ute­ser­ve­ring per­fekt för som­mar­ef­ter­mid­da­gar – tre me­ter från vatt­net i form av re­stau­rang­en Al­manak. Men det slu­tar in­te där. En trap­pa upp lig­ger den pyt­te­lil­la fin­kro­gen Stu­dio, det ryms även ba­rer och en jazz­klubb i hu­set. Hav­ne­ga­de 44 thestan­dardcph.dk

7. NÆRVER

En av 2017 he­tas­te kro­göpp­ning­ar hit­tas på Krøy­ers Plads. Bakom re­stau­rang­en med till­hö­ran­de vin­bar står dansk-frans­ke koc­ken Yves Le Lay som ti­di­ga­re rod­dat kö­ket på Est­lands mest kän­da re­stau­rang, Alexander, och på Nimb in­ne på Ti­vo­li. Det här är hans förs­ta eg­na stäl­le med tolv åtrå­vär­da sitt­plat­ser i re­stau­rang­de­len där det ser­ve­ras klas­sisk fransk cu­i­si­ne med en asi­a­tisk twist. Vägg-i-vägg lig­ger en mer spon­tan vin­bar med smårät­ter, ost och chark. Hit di­rek­tim­por­te­ras vin från eg­na ut­val­da pro­du­cen­ter i söd­ra Eu­ro­pa. Strand­ga­de 87c naer­vaer.dk

8. BÆST

Stans bäs­ta piz­za, egen­pro­du­ce­ra­de char­ku­te­ri­er, proff­sig vin­lis­ta – och eko­lo­giskt tänk! Hos Bæst är det of­ta tok­fullt. Men ser­vicen hål­ler än­då all­tid hög ni­vå. Ser­vi­tö­rer­na krys­sar vant mel­lan bor­den, för en ex­tra peng hyv­lar de tryf­fel över piz­zan. Star­ta med stäl­lets eg­na bur­ra­ta och li­te chark för att se­dan gå loss på piz­zor­na. Bords­bok­ning är att fö­re­dra, men med li­te tur kan det gå att kom­ma som drop-in till den se­na­re sitt­ning­en ef­ter kloc­kan 21. Guld­bergs­ga­de 29 baest.dk

9. AMASS

Ta bå­ten rakt över vatt­net från kän­da sta­tyn Den Lil­la Havs­frun – och du ham­nar i Amass träd­gård. Det här är en fin­krog där man od­lar si­na eg­na grön­sa­ker och ör­ter. Näs­tan allt, från mat till dryck, är dess­utom eko­lo­giskt. Menyn byts of­ta för att lå­ta rå­va­ror­na kom­ma till sin ful­la rätt i rätt taj­ming. Här ar­be­tar man ak­tivt med att kom­po­ste­ra och hål­la svin­net ne­re sam­ti­digt som ma­ten hål­ler Miche­lin-ni­vå, och är pris­värd. Bakom stäl­let står den ka­li­for­nis­ke koc­ken Matt­hew Or­lan­do som gi­vet­vis, i lik­het med många and­ra toppkoc­kar här, job­bat på No­ma. Refs­ha­le­vej 153 amass­re­stau­rant.dk

10. OSTERIA 16

En li­ten krog med yn­ka 35 sitt­plat­ser vars me­ny be­står av ita­li­ensk an­ti­pasti och som byts ut re­gel­bun­det. Vi snac­kar smårät­ter som gril­la­de havs­kräf­tor, risot­to el­ler fri­te­ra­de zuc­chi­nib­lom­mor i sä­song. Be­ställ åt­ta rät­ter för över­kom­li­ga 250 dans­ka kro­nor. Vin­lis­tan ut­görs såklart av ita­li­enskt, med vin från eg­na går­den i Pi­e­mon­te, och en skvätt franskt. Se­dan Os­te­ri­as suc­cé har kon­cep­tet med ita­li­ensk ru­stik mat växt till en de­li­ka­tess­bu­tik, Mer­ca­to och Spa­get­te­ria – re­stau­rang med till ex­em­pel ett fat pas­ta von­go­le att de­la på menyn. Ha­derslev­ga­de 16 os­te­ria16.dk

11. PØLSEKOMPANIET

Vad kan va­ra mer känt som Kö­pen­hamns ga­tu­mat num­mer ett än en röd pöl­se? Men glöm det ste­re­o­ty­pa li­te halv­sun­ki­ga korv­stån­det, det här är en ked­ja som job­bar helt eko­lo­giskt och hem­la­gat – till och med när det kom­mer till ketchup och se­nap. Gour­met­korv står på menyn som är kort men rym­mer en hand­full val av kor­var på lo­kal­pro­du­ce­rat kött, till ex­em­pel en ”Klas­sisk dansk” el­ler en tok­mät­tan­de ”Su­per Dog”. Ett stånd som är lätt att hit­ta till är det ut­an­för Tor­ve­hal­ler­ne. Fre­de­riks­borg­ga­de 21, Tor­ve­hal­ler­ne, pol­se­kom­pagni­et.dk

12. BROR

Den svens­ke koc­ken Vik­tor Wåg­man och hans kol­le­ga Sam Nut­ter har gjort bra ifrån sig med sin re­stau­rang Bror där de la­gar enk­la nor­dis­ka rät­ter som ser­ve­ras i en opre­ten­tiös mil­jö. Menyn är kax­ig med ud­da styck­de­tal­jer – den fri­te­ra­de ox­te­sti­keln blev snabbt en stor snackis i foodi­ekret­sar. Kock­du­on träf­fa­des i kö­ket på No­ma och öpp­na­de det här stäl­let för någ­ra år se­dan. Snabbt fick de ett om­näm­nan­de i Gui­de Miche­lin, en Bib Gour­mand, för stäl­len vär­da att be­sö­ka som in­te rik­tigt når stjärn­sta­tus. Sankt Pe­ders Stræ­de 24A re­stau­rant­bror.dk

13. VE­VE

Re­stau­rang­en Ki­in-Ki­in är thaikro­gen som be­lö­nats med en stjär­na i den allt så vik­ti­ga Gui­de Miche­lin. Och kans­ke li­ka ut­stic­kan­de som att ser­ve­ra så proff­sig thai­mat i Kö­pen­hamn är ägar­nas nya re­stau­rang, Ve­ve. Menyn är näm­li­gen helt ve­ge­ta­risk. Stäl­let lig­ger in­hyst i gam­la in­du­stri­lo­ka­ler i stads­de­len Øs­ter­bro. Här ryms 30 sitt­plat­ser och menyn kom­mer i av­smak­nings­form ut­an att för de­lens skull hål­la nå­gon hög­re pris­ni­vå. Damp­fær­ge­vej 7 ve­ve.dk

14. ADMIRALGATE 26

Po­pu­lä­ra vin­ha­ket Ved Stran­den 10 har här yng­lat av sig i en nor­disk-ja­pansk bist­ro. Bå­da är sim­pelt döp­ta ef­ter sin adress och ett sten­kast från varand­ra. Här ser­ve­ras fru­kost, lunch och mid­dag. Ett ud­da in­slag här är den ja­pans­ka fru­kosten, för­mod­li­gen unik för Nor­den i sitt slag. Men det finns även rät­ter som eggs Benedict och gröt. På kvälls­me­nyn ser­ve­ras bå­de smårät­ter med smak av he­la värl­den och mer tra­di­tio­nellt upp­lagd à la car­te. Vin­lis­tan är såklart di­ger. Admiralgate 26 ad­mi­ral­ga­de26.dk

15. HIJA DE SAN­CHEZ

Nor­dens mest kän­da tacos finns att te­stä­ta på två stäl­len i stan. Bakom Hija de San­chez står Ro­sie, ti­di­ga­re kon­di­tor på No­ma. Det he­la bör­ja­de med att hon öpp­na­de ett stånd ut­an­för sa­lu­hal­lar­na Tor­ve­hal­ler­ne och bör­ja­de kränga mex­i­kans­ka tacos. Nå­got som in­te fun­nits i stans stre­et­food­flo­ra ti­di­ga­re. Till och med No­mas kock René Red­ze­pi hop­pa­de in och hjälp­te till i kö­ket hos sin for­na kol­le­ga. Glöm fre­dags­my­sets halv­fab­ri­kat – allt på menyn här är hem­la­gat och eg­na tor­til­las ba­kas på majs­mjöl från Mex­i­kos bäs­ta ga­tu­mat­stad Oax­aca. Dess­utom har im­pe­ri­et växt med yt­ter­li­ga­re ett stäl­le, öp­pet året runt, i Kød­by­en. Tor­ve­hal­ler­ne, Fred­riks­borg­ga­de 21 (april till ok­to­ber). Slag­ter­bo­der­na 8, Kød­by­en hi­ja­desan­chez.dk

16. IS­TID

Skan­di­na­vi­ens förs­ta glas­stäl­le där det ry­ker om bä­gar­na! Jo, det stäm­mer. Hos Is­tid har man näm­li­gen sat­sat på hant­verks­glass med flytande kvä­ve. Så snart du har be­ställt så fry­ses an­rätt­ning­en till mi­nus 196 gra­der och glas­sen får en all­de­les spe­ci­ellt len kon­si­stens. Och den är dess­utom mesta­dels ska­pa­de på eko­lo­gis­ka rå­va­ror. Jægers­borg­ga­de 13 is­tid.dk

Som så många and­ra i stan job­ba­de den svens­ke koc­ken Victor Wåg­man och kol­le­gan Sam Nut­ter ti­di­ga­re i vik­ti­ga köks­po­si­tio­ner på No­ma. De två var någ­ra av de förs­ta att öpp­na eget där­ef­ter. Bror le­ve­re­rar nynor­dis­ka rät­ter med vis­sa ögon­bryns­hö­ja­re som...

Naer­ver är en stil­ren finkrog och stim­mig vin­bar i ett. I gam­la No­mas kvarter har förra årets he­tas­te kro­göpp­ning, Naer­ver, sett da­gens ljus.

Baest har ”byns bäs­ta piz­za” en­ligt kö­pen­ham­nar­na.

Var­je mål­tid un­der vä­der­vän­lig sä­song in­leds med en pro­me­nad i Amass eg­na köks­träd­gård.

Fem­stjär­ni­ga ho­tel­let D’Ang­le­ter­res mat­sal fick en blixt­snabb stjär­na när de öpp­na­de re­stau­rang­en Mar­chal.

Geranium är stans lyx­i­gas­te re­stau­rang med tre Miche­lin-stjär­nor.

Få rå­va­ror men sto­ra sma­ker är Geists me­lo­di.

Ef­ter en tur­né av po­pup-kro­gar, nu se­nast i mex­i­kans­ka se­mester­pa­ra­di­set Tu­lum, öpp­na­den René Red­ze­pi åter sin världs­kän­da re­stau­rang No­ma i feb­ru­a­ri. Den­na gång i nya lo­ka­ler.

Kon­cer­nen som ska­pa­de Ki­in Ki­in, Eu­ro­pas en­da thaikrog med Miche­lin­stjär­na, står ba­kom Ve­ve.

Bo­ka i tid på den tok­po­pu­lä­ra ve­go­kro­gen Ve­ve.

Ekoglass som ser­ve­ras ur ett moln av kvä­ve hos Is­tid.

Os­te­ria16 är så när Ita­li­en man kan kom­ma i Kö­pen­hamn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.