WARS­ZA­WA

RES Travel Magazine - - Innehåll - Text & fo­to: LIN­DA LARSSON

Po­lens hu­vud­stad för­tjä­nar en plats i ramp­lju­set i vår. Här hit­tar du en kre­a­tiv stad där histo­ri­en of­ta gör sig påmind, si­da vid si­da av mo­der­na kro­gar och hip­pa ba­rer. Dess­utom är Wars­za­wa en pris­värd des­ti­na­tion så un­na dig in­te ba­ra att åka hit – un­na dig när du är här.

Wars­za­wa är de­fi­ni­tivt en av Eu­ro­pas mest om­ta­la­de stor­stä­der bland week­en­dre­se­nä­rer med koll i vår. Sta­den har länge ham­nat i skymun­dan bakom si­na publik­fri­a­na­de små­sys­kon Gdansk och Kra­kow. Nu är det Po­lens hu­vud­stads tid i ramp­lju­set. En kre­a­tiv stad där histo­ri­en of­ta gör sig påmind, vil­ket står i fin kon­trast till det in­no­va­ti­va krog­ut­bu­det och de unga in­vå­nar­nas konstin­stal­la­tio­ner.

Nytt mö­ter gam­malt i Eu­ro­pas mest spän­nan­de hu­vud­stad där al­la sti­lar mix­as hej vilt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.