TRANSIT

RES Travel Magazine - - Innehåll -

Här hit­tar du stort och smått från värl­dens al­la hörn. Vil­ka är de he­tas­te ho­tel­len som öpp­nar på Mal­lor­ca i år? Vad skry­ter vi of­tast om på so­ci­a­la me­di­er när vi re­ser? Hur över­le­ver man i fjäll­värl­den egent­li­gen? Och hur var det man slog en pål­stek? Sva­ren på des­sa frå­gor och än­nu mer får du på des­sa si­dor. En på­se gott och blan­dat à la RES helt en­kelt.

Det här är ett av de störs­ta bou­ti­que­ho­tel­len att slå upp si­na por­tar i Pal­mas gam­la stads­del Ca­la­tra­va. Ho­tel­let lig­ger bred­vid den ny­re­no­ve­ra­de stads­mu­ren, Ba­lu­ard del Prin­cep, och tack va­re dess höga lä­ge har ma­jo­ri­te­ten av de 68 ho­tell­rum­men havs­ut­sikt. Be­träf­fan­de mat och dryck har ho­tel­let höga am­bi­tio­ner – här finns två re­stau­rang­er i bot­ten­plan, Mu­ra och Ba­la Ro­ja, samt cock­tail­ba­ren Gre­mi­um. Mat- och dryc­keskon­cep­tet över­va­kas no­ga av Miche­linkoc­ken Andreu Gnest­ra. Ho­tel­let öpp­na­de i feb­ru­a­ri. Dub­bel­rum från cir­ka 2 400 kro­nor per natt. Kum­ba­racı Yo­ku­su No 66 Tü­nel ye­ni­lo­kan­ta.com

Mis­sa in­te ut­sik­ten från ta­ket av Ho­tel Es Prin­cep. Det kan va­ra stans bäs­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.