Bi­ki­ni Is­land & Mountain Ho­tel Port de Sól­ler

RES Travel Magazine - - Transit Just Nu… -

I ju­ni öpp­nar Bi­ki­ni Is­land & Mountain Ho­tel Port de Sól­ler som lig­ger mitt i Sól­ler­da­lens apel­sinlun­dar mot ku­lis­sen av Tramun­tana­ber­gen. Det kom­mer att bli en bo­ho-chic re­sort med en Ibi­za-hip­pie-my­sig bland­ning av he­do­nism och av­slapp­nad ba­le­a­riskt bo­en­de. Ho­tel­let är ska­pat av grun­dar­na av ho­tell­grup­pen 25hours. Re­dan en med­lem i De­sign Ho­tels. Vi ser fram emot pre­miär­fes­ten! de­sign­ho­tels.com/bi­ki­ni-is­land-mountain-ho­tel-port-de-sol­ler bi­ki­ni-ho­tels.com

Inga de­tal­jer har läm­nats åt slum­pen på Glo­ria Sant Jau­me. De konst­in­tres­se­ra­de ägar­na är per­fek­tio­nis­ter.

”Li­fe is bet­ter in a bi­ki­ni.” Vi är böj­da att hål­la med mot­tot på Bi­ki­ni Is­land & Mountain Re­sort.

Det har ta­git två års ar­be­te att byg­ga om det pri­va­ta pa­lat­set till ho­tell Glo­ria Sant Jau­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.