Ho­tel Glo­ria Sant Jau­me

RES Travel Magazine - - Transit Just Nu… -

Ho­tel Glo­ria Sant Jau­me lig­ger i en 1800-tals­bygg­nad på kul­ler­stens­ga­tan Sant Jau­me. Det var ti­di­ga­re en pri­vat­bo­stad av stör­re mo­dell, men som för­vär­va­des av en an­nan lo­kal fa­milj av ho­tel­lä­ga­re som nu har ska­pat sitt sig­na­tur­ho­tell på ön. He­la pro­jek­tet har ta­git två år att slut­fö­ra och re­sul­ta­tet är en bland­ning av bygg­na­dens ori­gi­nal­de­tal­jer mix­at med fa­mil­jens pri­va­ta sam­ling­ar av konst och an­tik­vi­te­ter, i en mo­dern at­mo­sfär. Dub­bel­rum från cir­ka 2 800 kro­nor per natt. glo­ria­santjau­me.com

Vem be­hö­ver en strand när man har en pool på ett berg? Ut­sik­ten är slå­en­de på Is­land & Mountain Re­sort.

Det van­kas um­gänge med nya vän­ska­per på Is­land & Mountain Re­sort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.